หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ขออนุมัติในหลักการเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักการเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณดำเนินการศึกษาแนวทางเลือกของแหล่งเงินนอกเหนือจากงบประมาณในการดำเนินโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

          สาระสำคัญของเรื่อง

          โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทย เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการระบายน้ำในพื้นที่ยังไม่มีความต่อเนื่อง จึงทำให้ขาดประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (.. 2561 – 2580) โดยกรมชลประทานจะดำเนินการปรับปรุงคลองระบายน้ำสายที่ 1 (D1) และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 1 (RMC1) ให้สามารถระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยรวมทั้งสิ้น 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ได้เร็วขึ้น 1 ปี (จากแผนเดิมปีงบประมาณ .. 2566 เป็นปีงบประมาณ .. 2565) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอขออนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการฯ เพื่อกรมชลประทานจะได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการสำรวจออกแบบรายละเอียดและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และ (2) กระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง และงานเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว และเมื่อกรมชลประทานดำเนินการเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จให้เสนอโครงการ ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและวงเงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง โดยคาดว่าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีและเริ่มงานก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ .. 2565

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 1 กันยายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9050

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!