หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กันเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาดำเนินรายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและได้กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ .. 2558 - 2562) ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 16 รายการ วงเงินรวม 1,059.19 ล้านบาท มาดำเนินการในงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จำนวน 9 รายการ วงเงินรวม 1,059.19 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานปรับแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณปีงบประมาณ .. 2558 – 2562 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 16 รายการ มาดำเนินการในงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน และค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินจำนวน 9 รายการ วงเงินรวม 1,059.19 ล้านบาท เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินดังกล่าวได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 

9049

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 1 กันยายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9049

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!