หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaDข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ระยะที่ 3

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ระยะที่ 3 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ...) เสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ...) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับสำนักงาน ... เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ... โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ... สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงาน ... ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ คณะกรรมการ ... เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ระยะที่ 3 ให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการ ... เห็นว่า ข้อเสนอแนะระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เช่น ความไม่สอดคล้องของปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข การขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและการขาดระบบการติดตามและ การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการ ... จึงวิเคราะห์ข้อเสนอแนะขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ และวิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกของ 9 แหล่งข้อมูลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินำมาใช้ในการคำนวณคะแนน CPI โดยคณะกรรมการ ... ได้มีข้อเสนอแนะและได้มอบหมายให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อดำเนินการในประเด็นต่างๆ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 1 กันยายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9045

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!