หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5รายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC Council) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC Council) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบต่อ ร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

          สาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ได้มีมติร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้

          1. สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและแนวคิดหลักแน่นแฟ้นและตอบสนองและแผนงานสำคัญสำหรับประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ความแน่นแฟ้น และการแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาส การส่งเสริม อัตลักษณ์อาเซียนและความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนกับประชาคมโลกในด้านสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน และการเพิ่มพูนขีดความสามารถและประสิทธิภาพทางสถาบันของอาเซียน

          2. รับรองถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 และเห็นชอบให้เสนอเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่อผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) เอกสารที่เสนอเพื่อรับรอง คือ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลก ที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน และ 2) เอกสารเพื่อรับทราบ คือ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภาอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรมแห่งอาเซียน และรายงานของคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36

          3. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการประเมินผลแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน .. 2025 ในระยะครึ่งแผน และให้เสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563

          4. รับทราบรายงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ต้องบูรณาการระหว่างสาขาและระหว่างสามเสาของประชาคมอาเซียน

          ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้หยิบยกประเด็นสำคัญแถลงต่อที่ประชุมฯ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และควรเพิ่มการรับรู้และสร้างการยอมรับต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งควรมีการพัฒนากรอบการดำเนินงานหรือเวทีที่เป็นทางการสำหรับการประชุม ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนอาเซียน

          การประชุมคณะรัฐมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 24) จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 กรุงโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือผ่านระบบการประชุมทางไกล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

          สำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับหรือข้อสังเกตจากการประชุม เช่น ประเทศไทยได้มีโอกาสนำเสนอมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผ่านการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การผลักดันนโยบายระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ เช่น ด้านสิทธิสตรีและเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน และด้านสาธารณสุข

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 1 กันยายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9039

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!