หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copyขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2,899,649,900 บาท ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 4 เดือน (เดือนมิถุนายนกันยายน 2563) จำนวน 1,745,207 คน ตามที่ พม. เสนอ

          เรื่องเดิมและสาระสำคัญ 

          พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลโดยอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน เดือนละ 400 บาท ต่อคน ในปีงบประมาณ 2559 และขยายอายุเป็น 0 - 3 ปี เดือนละ 600 บาท ต่อคน ในปีงบประมาณ 2560 ถึงปีงบประมาณ 2562 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอายุ 0 – 6 ปี และขยายฐานรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 

          กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับงบประมาณ .. 2563 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ จำนวน 1,745,207 ราย จำนวนเงิน 10,875,914,400 บาท เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณประจำปี .. 2561 ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวนเงิน 973,258,500 บาท และเงินเหลือจ่ายที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนำส่งคืน จำนวน 215,400 บาท รวมเป็นเงิน 11,849,388,300 บาท

          กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิฯ ตามที่ได้รับงบประมาณ .. 2563 จำนวน 10,095,615,800 บาท คงเหลือเงินจำนวน 1,753,772,500 บาท และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประมาณการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 จำนวน 1,745,207 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,653,422,400 บาท

          ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแรกเกิดในโครงการฯ จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ .. 2563 เพิ่มเติม เป็นเงิน 2,899,649,900 บาท เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 อย่างต่อเนื่อง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 25 สิงหาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

AO8743

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!