หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3ขออนุมัติร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระสำคัญก่อนการลงนาม ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ โดยมีกำหนดหารลงนามความตกลงฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

          สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ

          ร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา ฉบับใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่ภาคี (กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา) ร่วมมือกันพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญา ครูทักษะชีวิต และครูวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา โดยได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคู่ภาคีในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งฝ่ายไทยจะรับผิดชอบการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร ระบบสาธารณูปโภค สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบัน ทั้งด้านหลักสูตร และบุคลากร รวมทั้งอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนตามที่คู่ภาคีเห็นว่าจำเป็นและได้ตกลงร่วมกันแล้ว ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาจะรับผิดชอบการประสานงานและให้ความร่วมมือด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร กำกับดูแลการบริหารงานของสถาบันทั้งสองแห่งให้สอดคล้องกับหลักสูตรการสอน สนับสนุนทางวิชาการและการเงิน เพื่อการบริหารสถาบัน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อยกเว้นภาษีศุลกากรและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้โครงการ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรฝ่ายไทยที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ และความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 25 สิงหาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

AO8740

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!