หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copyร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

            ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) .. .... ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสมาคมการค้า .. 2509 โดยแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้ชื่อสมาคมการค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแยกสมาคมการค้าที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติฯ กับสมาคมทั่วไปที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีและนายทะเบียนในการสั่งเลิกสมาคมการค้าให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่สมาคมการค้า อันจะช่วยให้การกำกับดูแลสมาคมการค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

            สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ   

            1. แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาคมการค้าต้องใช้คำว่าสมาคมการค้านำหน้าชื่อเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแยกสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า .. 2509 กับสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น

            2. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการสั่งเลิกสมาคมการค้า ดังนี้

                 2.1 กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้เลิกสมาคมการค้าได้ในกรณีมีการกระทำความผิดร้ายแรงเท่านั้น เช่น กระทำผิดต่อกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือปฏิบัติการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 22 (1) ถึง (8) และการกระทำนั้นเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น ดำเนินการด้วยประการใดๆ ในอันที่จะกดราคาสินค้าหรือค่าบริการให้ตกต่ำเกินสมควร หรือทำให้สูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือค่าบริการ เพิ่ม ลด หรือจำกัดปริมาณการผลิต ปริมาณสินค้าที่จำหน่ายหรือบริการอื่นและการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นผลเสียหายแก่ตลาดการค้า การเงิน ภายในหรือภายนอกประเทศ หรือเศรษฐกิจของประเทศ

                 2.2 กำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้เลิกสมาคมการค้าได้ในกรณีที่สมาคมการค้าไม่สามารถดำเนินการกิจการต่อไปหรือหยุดดำเนินการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และกรณีที่สมาคมการค้าให้หรือยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการดำเนินกิจการในหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการดำเนินงาน   

            3. กำหนดให้บรรดาสมาคมการค้าที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนไปแล้วก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้รับยกเว้นไม่ต้องใช้คำว่าสมาคมการค้านำหน้าชื่อ เพื่อมิให้สมาคมการค้าดังกล่าวได้รับผลกระทบ

            4. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 18 สิงหาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

COREHOON

AO8566

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!