หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2563

การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 240/2563 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
           ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คำสั่งที่ 182/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ 207/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และ ที่ 129/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คำสั่งที่ 342/2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ 196/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และ ที่ 214/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 167/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ 182/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ 207/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ 342/2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ 129/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ 196/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และ ที่ 214/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และมีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

 

ส่วนที่ 1

            1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
                1.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      1.1.1 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
                      1.1.2 คณะกรรมการกำลังพลสำรอง
                      1.1.3 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
                      1.1.4 คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
                      1.1.5 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
                      1.1.6 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
                      1.1.7 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
                      1.1.8 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
                      1.1.9 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
                      1.1.10 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
                      1.1.11 คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
                      1.1.12 คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

                1.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      1.2.1 รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
                      1.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
                      1.2.3 รองประธานกรรมการ คนที่ 3 ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
                      1.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                      1.2.5 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

                1.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      1.3.1 คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
                      1.3.2 คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน
                      1.3.3 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
                      1.3.4 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นสายสะพาย
                      1.3.5 คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
                      1.3.6 คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
                      1.3.7 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน
                      1.3.8 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
                      1.3.9 คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
                      1.3.10 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ
                      1.3.11 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
                      1.3.12 คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                      1.3.13 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
                      1.3.14 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
                      1.3.15 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
                      1.3.16 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
                      1.3.17 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
                      1.3.18 คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
                      1.3.19 คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
                      1.3.20 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ
                      1.3.21 คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
                      1.3.22 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

                1.4 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      - กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

 

ส่วนที่ 2

            2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
                2.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      2.1.1 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                      2.1.2 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
                      2.1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
                      2.1.4 คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
                      2.1.5 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
                      2.1.6 คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตำแหน่ง
                      2.1.7 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
                      2.1.8 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
                      2.1.9 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
                      2.1.10 คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
                      2.1.11 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
                      2.1.12 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

                2.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      2.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
                      2.2.2 รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
 นวัตกรรมแห่งชาติ
                      2.2.3 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
                2.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      2.3.1 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
                      2.3.2 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
                      2.3.3 คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน
                      2.3.4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
                      2.3.5 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
                      2.3.6 คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม
                      2.3.7 คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
                      2.3.8 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
                      2.3.9 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
                      2.3.10 คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน

                2.4 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      2.4.1 กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค
                      2.4.2 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

 

ส่วนที่ 3

            3. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
                3.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      3.1.1 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
                      3.1.2 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
                      3.1.3 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
                      3.1.4 คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
                      3.1.5 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

                3.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      3.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
                      3.2.2 อุปนายกสภาลูกเสือไทย
                      3.2.3 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
 กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

                3.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      3.3.1 คณะกรรมการเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
                      3.3.2 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

                3.4 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      3.4.1 รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
                      3.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
                      3.4.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
                      3.4.4 กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน
                      3.4.5 กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
                      3.4.6 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

 

ส่วนที่ 4

            4. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
                4.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      4.1.1 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
                      4.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
                      4.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว
                      4.1.4 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
                      4.1.5 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
                4.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      4.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
                      4.2.2 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
                      4.2.3 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

                4.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      4.3.1 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
                      4.3.2 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
                      4.3.3 คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
                      4.3.4 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
                      4.3.5 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

                4.4 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      4.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
                      4.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
                      4.4.3 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ
                      4.4.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
                      4.4.5 กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
                      4.4.6 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

 

ส่วนที่ 5

            5. รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)
                5.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      5.1.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
                      5.1.2 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

                5.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      5.2.1 คณะกรรมการด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ
                      5.2.2 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
                      5.2.3 คณะกรรมการนโยบายกองทุนตั้งตัวได้
                      5.2.4 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                5.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      5.3.1 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                      5.3.2 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
                      5.3.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ
                      5.3.4 กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
                      5.3.5 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

 

ส่วนที่ 6

            6. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
                6.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      6.1.1 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
                      6.1.2 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

                6.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      6.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
                      6.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
                      6.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
                      6.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ
 ในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
                      6.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

                6.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      6.3.1 คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
                      6.3.2 คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
                      6.3.3 คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
                      6.3.4 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ

ส่วนที่ 7

            7. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)
                7.1 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      - คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

                7.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
                      7.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
                      7.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
                      7.2.3 กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
                      7.2.4 กรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
                      7.2.5 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
                      7.2.6 กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                7.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      7.3.1 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
                      7.3.2 คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
                      7.3.3 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
                7.4 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
                      7.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
                      7.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
                      7.4.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
                      7.4.4 รองประธานกรรมการคนที่ 3 ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
                      7.4.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
                      7.4.6 รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                      7.4.7 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ
                      7.4.8 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ
                      7.4.9 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
                      7.4.10 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน
                      7.4.11 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
                      7.4.12 กรรมการในคณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน

ส่วนที่ 8

           8. เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจแล้วให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน
           9. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในคำสั่งนี้ พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว หากเห็นว่าหมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่างๆ เข้าด้วยกัน หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวโดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้งการไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นควรให้คงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจำเป็นด้วยเช่นกัน
           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 13 สิงหาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


AO8387

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!