หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copyการกำหนดเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการสรรหา กรรมการประเมินผล และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอ ดังนี้
          1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการสรรหา กรรมการประเมินผล การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (กองทุนฯ) และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
          2. เห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง เบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการสรรหา กรรมการประเมินผล และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....
          สาระสำคัญของเรื่อง
          รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯ รายงานว่า
          1. คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการกำหนดเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 โดยนำหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และวันที่ 26 มีนาคม 2562 มาเป็นแนวทางในการกำหนดเบี้ยประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
              1.1 ให้คณะกรรมการกองทุนฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการสรรหา (ตามมาตรา 15) คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ (ตามมาตรา 34) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ (ตามมาตรา 23) คณะอนุกรรมการ [ตามมาตรา 21 (13) และมาตรา 36] มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และให้ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุม ดังนี้

 

8373


              1.2 ให้กรรมการกองทุนฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหา (ตามมาตรา 15) ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ (ตามมาตรา 34) ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ (ตามมาตรา 23) ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ [ตามมาตรา 21 (13) และมาตรา 36] มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรณีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 อีกไม่เกิน 2 คณะ โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและให้ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะเดือนที่ได้ร่วมประชุม
              1.3 ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฯ ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
              1.4 ให้ประธานกรรมการกองทุนฯ กรรมการกองทุนฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหา (ตามมาตรา 15) ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในคณะกรรมการประเมินผล (ตามมาตรา 34) ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะในการเดินทาง คือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งออกตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
              ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นในอัตราที่ราชการกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง
              1.5 ให้ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ (ตามมาตรา 23) ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ [ตามมาตรา 21 (13) และมาตรา 36] ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะในการเดินทาง คือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งออกตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
              ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นในอัตราที่ราชการกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับต้น
          2. กองทุนฯ แจ้งว่า เบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 จะเบิกจ่ายจากงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานกองทุนฯ ปีละ 6,402,000 บาท

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 13 สิงหาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

COREHOON

AO8373

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!