หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8การกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ และค่าตอบแทนอื่น ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่ได้มีการประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบอื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย รวมทั้งให้ตัดตำแหน่ง “กรรมการและเลขานุการ” จากบัญชีค่าเบี้ยประชุมฯ สำหรับภาระค่าใช้จ่ายให้ดำเนินการตามสำนักงบประมาณ
           สาระสำคัญของเรื่อง
           ดศ. รายงานว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บัญญัติให้มีคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) และคณะอนุกรรมการที่ กกม. แต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 11 และมาตรา 18 ที่บัญญัติให้ประธานกรรมการและกรรมการใน กมช. และ กกม. และประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่ กกม. แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดศ. จึงได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง (กค.) (กรมบัญชีกลาง) เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และได้จัดทำบัญชีอัตราเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ตามความเห็นของ กค. ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
           1. อัตราเบี้ยประชุม

 

8372

 
            2. ค่าตอบแทนอื่น แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
               1) ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ที่เป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการการเมือง ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามสิทธิที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               2) ประธานกรรมการและกรรมการที่มิได้เป็นข้าราชการให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการดังกล่าว โดยเทียบตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี) และประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่มิได้เป็นข้าราชการ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการดังกล่าว โดยเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 13 สิงหาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

COREHOON

AO8372

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!