หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9ขอยุติโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 และเห็นชอบให้ยุติโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังนี้
          สาระสำคัญของเรื่อง
          ทส. รายงานว่า
          1. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 (ระยะที่ 1 - 3) ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2550 ได้ดำเนินการปลูกและบำรุงป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดภารกิจโครงการฯ อย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
           1. การปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ประกอบด้วย
               - ผู้ร่วมโครงการฯ ดำเนินการปลูกและบำรุงป่า โดยออกค่าใช้จ่ายเองรวม 3 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรับมอบมาดูแลต่อไปโดยบำรุงป่าจนครบ 10 ปี 2,078,590.17 ไร่
               - ปลูกป่าโดยเงินกองทุน 153,581.00 ไร่
               - ปลูกป่าโดยเงินบูรณะทรัพย์สิน (เงินชดเชย) 1,741.00 ไร่
               - ปลูกป่าโดยเงินงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปลูกเสริมป่าตามธรรมชาติและปลูกฟื้นฟูสภาพป่า 449,234 ไร่
               - พื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าได้เองตามธรรมชาติ เกิดจากการเฝ้าระวังมิให้ราษฎรเข้าบุกรุกพื้นที่ เฝ้าระวังไฟป่าและการทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ป่าฟื้นคืนสภาพเอง มีลูกไม้และแม่ไม้ค่อนข้างหนาแน่น 2,442,440.62 ไร่

               รวม 5,125,586.79 ไร่
          2. การปลูกป่าในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ประกอบด้วย
               - การปลูกป่าสองข้างทาง และสองฝั่งแม่น้ำ 94,435.69 กิโลเมตร
               - การปลูกในวัด เขตชุมชน และอื่นๆ 1,414,130.17 ไร่
               - ปลูกป่าโดยเงินกองทุน 1,044 ไร่ และ 3,860 ต้น


          2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ทั้ง 3 ระยะ พ.ศ. 2537 – 2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,512,494,370 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
              ระยะที่ 1 พ.ศ. 2537 - 2539    2,748,493,000 บาท
              ระยะที่ 2 พ.ศ. 2540 - 2545    3,954,445,900 บาท
              ระยะที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2550    3,809,555,470 บาท
              รวม 10,512,494,370 บาท


          3. โดยที่โครงการปลูกป่าถาวรฯ ได้ดำเนินการบำรุงป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดภารกิจโครงการฯ อย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ยังมีเงินบริจาคสมทบกองทุนโครงการฯ คงเหลืออยู่ในบัญชี “กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้หารือกับกระทรวงการคลัง (กค.) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และกฎหมาย รวมทั้งหารือว่า หน่วยงานใดจะเป็นผู้มีอำนาจยุติโครงการฯ โดย กค. (กรมบัญชีกลาง) เห็นว่า หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะยุติโครงการฯ หรือประสงค์จะใช้เงินดังกล่าวดำเนินการต่อไป ก็ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการปิดบัญชี “กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และได้นำเงินกองทุนฯ คงเหลือหลังหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กค. ชื่อบัญชี “กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินหน่วยงานภาครัฐ” จำนวน 27,941,161.97 บาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 13 สิงหาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

COREHOON

AO8371

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!