หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ทั้ง 3 ข้อ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. เสนอ ดังนี้
          1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
          2. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
          3. เห็นชอบข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. โดยให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไข รับข้อเสนอแนะและพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ต่อไป
          สาระสำคัญของเรื่อง
          สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ค.ต.ป. รายงานว่า ค.ต.ป. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 และรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้
          1. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
              ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

              1.1) ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รับผิดชอบแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ EEC และให้คณะกรรมการลุ่มน้ำบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ EEC เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
              1.2) ให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (จำกัด) (มหาชน) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในการหาสถานที่การจัดเก็บน้ำสำรอง
              1.3) ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ กปภ. กำหนดแผนงานและระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่กำหนดในแต่ละปี
             1.4 รัฐบาลควรให้ความสำคัญและส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตน้ำจืดที่ใช้น้ำทะเลมาผลิต อุตสาหกรรมที่มีนโยบายการประหยัดน้ำหรือการบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำน้อย รวมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนสร้างอ่างเก็บน้ำ
              ประเด็นที่ 2 การพัฒนาเด็กปฐมวัย

              2.1) ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา บูรณาการการทำงานเรื่องเด็กปฐมวัยทั้งด้านบริการสาธารณสุข การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย
              2.2) ให้ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่จัดให้มีระบบฝึกอบรมและระบบให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดระบบพี่เลี้ยงให้ครูและผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งให้คณะกรรมการด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบกำกับดูแลศูนย์เด็กเล็ก
              ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการขยะ

              3.1) ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกรุงเทพมหานคร รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ
              3.2) ให้ มท. และ ทส. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลขยะของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
              3.3) รัฐบาลควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว และนำภาษีมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของประเทศ
              ประเด็นที่ 4) ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ

             ให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในของระบบการจำแนกหรือการแบ่งกลุ่มให้ตรงกัน เพื่อให้รับข้อมูลเข้าจากระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดมาตรการการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล บูรณาการระบบ การวางแผน ติดตามประเมินผลของหน่วยงานกลางต่างๆ เข้าด้วยกัน และให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
              ประเด็นที่ 5) การวิจัยและนวัตกรรม

              5.1) ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลของระบบวิจัยและนวัตกรรมให้ครอบคลุมระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ
              5.2) คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินระดับนโยบายและยุทธศาสตร์จะต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 กับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
              5.3) ให้ อว. มีระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ (Open Data Access) ข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ผลได้ทันเวลา และกำหนดบทบาทและขอบเขตของการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
              ประเด็นที่ 6 การบริหารงานจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค

              6.1) ให้สำนักงบประมาณ (สงป.) ทบทวนการกำหนดแผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการภายใต้แผนงานบูรณาการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
              6.2) ให้ มท. พิจารณาทบทวนแนวทางการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
              6.3) ให้ ทส. และหน่วยงานที่กี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
              ประเด็นที่ 7 ภาพรวมผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

              ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มีดังนี้
              7.1) ด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ เช่น การส่งเสริมด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ควรจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศให้ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
              7.2) ด้านบุคลากร เช่น บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านยังไม่เพียงพอ
              7.3) ด้านการปรับปรุงมาตรการ กฎระเบียบและกฎหมาย เช่น การกำหนดมาตรการ กฎระเบียบ และกฎหมายไม่ครอบคลุมและชัดเจน
              7.4) ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ยังไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
              7.5) ด้านงบประมาณ เช่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
              ประเด็นที่ 8 ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) คณะต่างๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงในภาพรวม

              ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาศึกษา วิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเรื่องการบูรณาการการทำงานของภาครัฐ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อศึกษาหาแนวทางการทำงานเรื่องการบูรณาการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและชัดเจน
          2. รายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
          ผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ในภาพรวม ทั้งรายคณะและรายบุคคล พบว่า มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ค.ต.ป. ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมีระบบฐานข้อมูลสนับสนุนที่เป็นปัจจุบันและเพียงพอต่อการประเมิน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ และแผนงาน/โครงการสำคัญ เพื่อให้การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกิดประสิทธิผลและมีความสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรเลือกประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญและมีผลกระทบในวงกว้าง และควรมีการบูรณาการการตรวจประเมินในเรื่องที่เป็น Agenda สำคัญร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ
         3. สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยได้กำหนดกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเลือกตรวจประเด็นตามตัวชี้วัดของกระทรวง รวมทั้งให้มีการประสานการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ และพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนข้อมูลการทำงาน และเป็นช่องทางในการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 13 สิงหาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

 

COREHOON

AO8370

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!