หมวดหมู่: ประกัน

FITCH12 12ฟิทช์ ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเป็นลบและคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินที่ ‘A-’

       ฟิทช์ เรทติ้งส์- กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ – 8 พฤษภาคม 2563 : ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength Rating: IFS Rating) ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เป็นลบจากแนวโน้มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินมีเสถียรภาพ และประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลที่ ‘A-’ (หรืออยู่ในระดับ “แข็งแกร่ง”)

      ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS Rating) เป็นลบจากแนวโน้มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินมีเสถียรภาพ และประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศที่ AAA(tha)

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

       การประกาศอันดับเครดิตดังกล่าวพิจารณาจากการประเมินผลกระทบของการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่อาจมีผลต่อระบบเศรษฐกิจภายใต้สมมติฐานที่ระบุไว้ในส่วนท้าย ซึ่งฟิทช์ใช้สมมติฐานดังกล่าวในการประเมินตัวเลขทางการเงินเพื่อเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์และปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต (rating sensitivities) ที่ได้ระบุไว้ในการประกาศอันดับเครดิตของ MTL ในครั้งก่อน

      แนวโน้มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นลบสะท้อนถึงความเสี่ยงเชิงลบที่มีต่อระดับเงินกองทุนและผลประกอบการของ MTL จากความไม่แน่นอนของผลกระทบที่อาจเกิดจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสและจากความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุน การคงอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ MTL ส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีครอบคลุม ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ซึ่งฟิทช์มีความเห็นว่าโครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตของ MTL อยู่ในระดับที่แข็งแรง (Favourable business profile) เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย ดังนั้นจึงให้อันดับ ‘a-’ แก่ MTL ในด้านโครงสร้างธุรกิจประกันชีวิต (business profile credit factor score) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของฟิทช์

      ฟิทช์ คาดว่าระดับเงินกองทุนของ MTL เมื่อประเมินจากแบบจำลอง Fitch Prism Model จะปรับลดลงอยู่ในระดับพอใช้ (‘Adequate’) ในกรณีฐาน (rating case scenario) เทียบกับระดับแข็งแกร่ง (‘Strong’) ในปี 2562 ซึ่งระดับเงินกองทุนที่ปรับลดลงโดยหลักเป็นผลมาจากผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดทุนซึ่งบริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่ประมาณ 15% ซึ่งสูงกว่าบริษัทประกันชีวิตอื่นที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิต ทั้งนี้ฟิทช์เชื่อว่าส่วนทุนของบริษัทที่ไม่พิจารณาตามระดับความเสี่ยง (non-risk-based capital position) ที่อยู่ในระดับสมเหตุสมผลจะช่วยรองรับความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และผลการดำเนินงานที่มีต่อโครงสร้างเครดิตของบริษัทได้บางส่วน ทั้งนี้คาดว่าระดับเงินกองทุนของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 140% ค่อนข้างมาก

      ฟิทช์ เชื่อว่าผลการดำเนินงานของบริษัทอาจอ่อนตัวลงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลงและค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับโคโรน่าไวรัสที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้อัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เฉลี่ยลดลงภายใต้กรณีฐาน อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของฟิทช์สำหรับบริษัทประกันชีวิตที่มีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินอยู่ในช่วงอันดับ ‘A’ ฟิทช์มีความเห็นว่าการที่ MTL ยึดถือแนวทางของการกำหนดเบี้ยประกันชีวิตที่ระมัดระวังเพื่อรักษาอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์จะสนับสนุนให้บริษัทมีระดับกำไรที่แข็งแรงต่อไปได้

      ความเสี่ยงด้านการลงทุนและสินทรัพย์ของ MTL อาจถูกกดดันจากสภาวะความผันผวนของตลาดทุน โดยอัตราส่วนสินทรัพย์เสี่ยง (risky asset ratio) เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานข้างท้ายของกรณีฐานอาจจะเพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าเกณฑ์ของฟิทช์สำหรับบริษัทประกันชีวิตที่มีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินอยู่ในช่วงอันดับ ‘A’ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ระดับเงินกองทุนของบริษัทอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตามฟิทช์คาดว่า MTL จะยังคงดำเนินกลยุทธ์ด้านการลงทุนในระยะยาวที่ระมัดระวังอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาระดับของผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทรงตัวและสอดคล้องกับระดับของการยอมรับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับอันดับเครดิตของบริษัท

สมมติฐานของผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส (กรณีฐาน)

ฟิทช์ ใช้สมมติฐานหลักดังต่อไปนี้เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทสำหรับการพิจารณาอันดับเครดิตข้างต้น

--ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ลดลง 35% เทียบกับระดับของดัชนีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

--อัตราการผิดนัดชำระหนี้สะสมระยะเวลาสองปีของพันธบัตรและหุ้นกู้ที่อัตรา 16% สำหรับพันธบัตรและหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตในระดับต่ำกว่าระดับลงทุน (non-investment grade bond) และสำหรับพันธบัตรและหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตที่ระดับ BBB จำนวน 12% ของมูลค่าสินทรัพย์

--แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยทั้งในทิศทางเพิ่มขึ้นและลดลงโดยทำให้ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาล (spread) กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ว่าหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่าระดับลงทุนจะมีความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 400 เบสิสพอยต์และอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงอย่างมาก

--การเข้าถึงตลาดทุนมีความยากลำบากเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ออกตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิที่มีอันดับเครดิตที่ระดับ BBB หรือต่ำกว่า

--อัตราการติดเชื้อ COVID-19 เท่ากับ 5% และอัตราการเสียชีวิตที่ 1% ของอัตราผู้ติดเชื้อ

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

      อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินจะยังมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของสมมติฐานในกรณีฐาน (rating case) ของฟิทช์จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าฟิทช์จะทำการปรับปรุงสมมติฐานที่ใช้เป็นระยะเพื่อสะท้อนถึงการจัดการโรคระบาดของภาครัฐที่อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางด้านสาธารณสุขสืบเนื่องจากการแพร่ระบาด ทั้งนี้การคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจมีต่ออันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายใต้สมมติฐานของกรณีผลกระทบรุนแรง (stress-case) ซึ่งระบุในส่วนท้ายของประกาศเพื่อใช้ในการพิจารณาปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตภายใต้กรณีที่ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมาก (a severe downside scenario)

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ

-      การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาอันดับเครดิตของฟิทช์ในทิศทางที่เป็นลบอย่างมากจากผลกระทบของโคโรน่าไวรัส

-      การปรับตัวลดลงของสัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (RBC) ของ MTL มาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 280% และการปรับตัวลดลงของระดับเงินกองทุนของบริษัทซึ่งวัดจากแบบจำลอง Fitch Prism Model มาอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับแข็งแกร่ง (‘Strong’) เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ทั้งในกรณีที่พิจารณาตามสมมติฐานของฟิทช์หรือจากผลที่เกิดขึ้นจริงตามรายงานผลประกอบการของบริษัท

-      การปรับตัวลดลงของความสามารถในการทำกำไรซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เฉลี่ยที่ต่ำกว่า 1% เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ทั้งในกรณีที่พิจารณาตามสมมติฐานของฟิทช์หรือจากผลที่เกิดขึ้นจริงตามรายงานผลประกอบการของบริษัท

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล

-      การรักษาระดับของเงินกองทุนของบริษัทซึ่งวัดจากแบบจำลอง Fitch Prism Model ของฟิทช์ที่ระดับแข็งแกร่ง (‘Strong’) จะส่งผลให้ฟิทช์ปรับแนวโน้มของอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นแนวโน้มมีเสถียรภาพได้

-      การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาอันดับเครดิตของฟิทช์ในทิศทางที่เป็นบวกอย่างมากเมื่อพิจารณาผลกระทบของโคโรน่าไวรัสแล้ว

-      การเปลี่ยนแปลงของอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินในเชิงบวกจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฟิทช์สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นถึงผลการดำเนินงานของทั้งอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยและของ MTL

-        การปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับเงินกองทุนของบริษัทซึ่งวัดจากแบบจำลอง Fitch Prism Model ให้อยู่ในระดับบนของระดับแข็งแกร่ง (‘Strong’) อย่างต่อเนื่องทั้งในกรณีที่พิจารณาตามสมมติฐานของฟิทช์หรือจากผลที่เกิดขึ้นจริงตามรายงานผลประกอบการของบริษัท

-        บริษัทมีขนาดของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นและมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ (business diversification) ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจมีการกระจายตัวเชิงภูมิศาสตร์ที่ดีขึ้น และช่องทางการขายมีความหลากหลายมากขึ้น

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ

-       การรักษาระดับของเงินกองทุนของบริษัทซึ่งวัดจากแบบจำลอง Fitch Prism Model ของฟิทช์ที่ระดับแข็งแกร่ง (‘Strong’) จะส่งผลให้ฟิทช์ปรับแนวโน้มของอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นแนวโน้มมีเสถียรภาพได้

-       อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของ MTL ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อีก เนื่องจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศที่ ‘AAA(tha)’ เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดแล้ว

การวิเคราะห์กรณีที่ได้รับผลกระทบเชิงลบรุนแรง (Stress Case Sensitivity Analysis)

-       ฟิทช์กำหนดสมมติฐานในกรณีที่ได้รับผลกระทบเชิงลบรุนแรง โดยให้ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ลดลง 60% อัตราการผิดนัดชำระหนี้สะสมระยะเวลาสองปีของหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่าระดับลงทุนที่ 22% อัตราความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่าระดับลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 600 เบสิสพอยต์ อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลลดลงอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะเวลายาวนาน การเข้าถึงตลาดทุนมีความยากลำบากมากขึ้น อัตราการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นเป็น 15% โดยมีอัตราการเสียชีวิตที่ 0.75%

-      ผลกระทบต่ออันดับความแข็งแกร่งทางการเงินในกรณีที่ได้รับผลกระทบเชิงลบเป็นอย่างมากคืออันดับความแข็งแกร่งทางการเงินจะถูกปรับลดอันดับ 1 ถึง 2 อันดับ

       การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) หากไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ แสดงว่าบริษัทมีระดับคะแนนความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต ไม่เกินระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของบริษัทก็ตาม

        ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ESG หาได้จาก https://www.fitchratings.com/esg

Fitch Revises Outlook on Muang Thai Life Assurance to Negative; Affirms IFS Rating at 'A-'

      Fitch Ratings - Bangkok/Singapore - 08 May 2020: Fitch Ratings has revised the Outlook on Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's (MTL) Insurer Financial Strength (IFS) Rating to Negative from Stable and affirmed the IFS Rating at 'A-' (Strong).

       At the same time, Fitch has revised the Outlook on the insurer's National IFS Rating to Negative from Stable and affirmed the National IFS Rating at 'AAA(tha)'.

KEY RATING DRIVERS

        The rating actions noted above are based on Fitch's current assessment of the impact of the coronavirus pandemic, including its economic impact, under a set of rating assumptions described below. These assumptions were used by Fitch to develop pro forma financial metrics for MTL that Fitch compared with both ratings guidelines defined in its criteria and previously established rating sensitivities for MTL.

        The Negative Outlook reflects the risks to MTL's capitalisation and earnings due to the uncertainty of the impact of the pandemic and the financial-market volatility. The rating affirmation also takes into consideration MTL's substantive franchise with a large market share, broad product lines, sound distribution strength and strong brand recognition. Fitch scores the insurer's business profile as 'Favourable' compared with that of all other Thai peers, resulting in its business profile ranking of 'a-' under our credit-factor scoring guidelines.

        MTL's pro forma capital score, indicated by Fitch Prism Model, would drop to the 'Adequate' level under the rating-case scenario, compared with a 'Strong' Position in 2019. The weaker assumed capitalisation was driven mainly by potential rising loss exposure of investments susceptible to the capital-market volatility, which taking into the consideration the MTL's larger-than-peer stock investment of about 15% of its total investments. We believe MTL's reasonable non-risk-based capital position will help cushion the insurer's credit profile against asset and earnings risks. MTL's risk-based capital-adequacy ratio is still likely to be well above the 140% regulatory minimum level.

        Fitch believes the insurer's pro forma financial performance will decline, affected by lower investment yields and higher coronavirus-related claim expenses. MTL's assumed pretax return on assets (ROA) will fall under the rating-case scenario, but still commensurate with Fitch's expectation for 'A' IFS-rated insurers. Fitch believes MTL's explicit commitment on a cautious premium setting to ensure its sound product margin will continue to support its strong earnings profile.

        MTL's investment and asset risk profile will face pressure from volatile capital markets. The insurer's pro forma risky-asset ratio could jump materially under the rating case and exceed the guideline scoring for insurers with 'A' range IFS Ratings, suggesting rising investment risk exposure to its weaker capitalisation. However, the agency believes MTL will strictly uphold its prudent long-term investment strategy with the aim of maintaining stable investment returns with a risk appetite commensurate with its rating level.

Assumptions for Coronavirus Impact (Rating Case)

       Fitch used the following key assumptions, which are designed to identify areas of vulnerability, in support of the pro forma rating analysis discussed above:

        - Decline in key stock market indices by 35% relative to 1 January 2020.

         - Increase in two-year cumulative high-yield bond default rate to 16%, applied to current non-investment-grade assets, as well as 12% of 'BBB' assets.

         - Both upward and downward pressure on interest rates, with spreads widening (including high-yield by 400 basis points) coupled with notable declines in government rates.

         - Capital markets access is limited for issuers at senior debt levels of 'BBB' and below.

         - A COVID-19 infection rate of 5% and a mortality rate (as a percentage of infected) of 1%.

RATING SENSITIVITIES

      The ratings remain sensitive to any material change in Fitch's rating-case assumptions with respect to the coronavirus pandemic. Periodic updates to our assumptions are possible given the rapid pace of changes in government action in response to the pandemic, and the pace with which new information is available on the medical aspects of the outbreak. An indication of how we expect ratings would be affected under a set of stress-case assumptions is included at the end of this section to help frame sensitivities to a severe downside scenario.

          Factors that could, individually or collectively, lead to negative rating action/downgrade:

IFS Rating/ National IFS Rating

      - A material adverse change in Fitch's ratings assumptions with respect to the coronavirus impact.

        - A persistent drop in either Fitch's assumed pro forma, or the company's actual, capitalisation -measured by MTL's risk-based capital ratio - to below 280% and deterioration in the Fitch Prism Model score to below 'Strong' for an extended period.

        - A prolonged weakening in profitability, indicated by either Fitch's assumed pro forma, or the company's actual, pretax return on assets of below 1%.

          Factors that could, individually or collectively, lead to positive rating action/upgrade:

IFS Rating

            - MTL's ability to maintain its capitalisation, indicated by the Fitch Prism Model score, at 'Strong' will lead to a revision of the Outlook to Stable.

         --A material positive change in Fitch's ratings assumptions with respect to the coronavirus impact.

         - A positive rating action is prefaced by Fitch's ability to reliably forecast the impact of the coronavirus pandemic on the financial profile of both the Thai life insurance industry and MTL.

          - Improvement in MTL's capitalisation level, with Fitch Prism Model score maintained at well into the 'Strong' level based on both Fitch's assumed pro forma and MTL's actual result.

          - A significant improvement in MTL's operating scale and business diversification; for instance, the insurer participates in many business lines, geographies and distribution sources.

National IFS Rating

          - MTL's ability to maintain its capitalisation, indicated by the Fitch Prism Model score, at 'Strong' will lead to a revision of the Outlook to Stable.

          - An upgrade is not possible as its 'AAA(tha)' National IFS Rating is already the highest score on the National Rating scale.

Stress Case Sensitivity Analysis

        - Fitch's stress case assumes the following: a 60% stock market decline; two-year cumulative high-yield bond default rate of 22%; high-yield bond spreads widening by 600 basis points and more prolonged declines in government rates; heightened pressure on capital-market access; a COVID-19 infection rate of 15%; and mortality rate of 0.75%.

       - The implied rating impact under the stress case would be a downgrade of one-to-two notches.

BEST/WORST CASE RATING SCENARIO

          International scale credit ratings of Financial Institutions issuers have a best-case rating upgrade scenario (defined as the 99th percentile of rating transitions, measured in a positive direction) of three notches over a three-year rating horizon; and a worst-case rating downgrade scenario (defined as the 99th percentile of rating transitions, measured in a negative direction) of four notches over three years. The complete span of best- and worst-case scenario credit ratings for all rating categories ranges from 'AAA' to 'D'. Best- and worst-case scenario credit ratings are based on historical performance. For more information about the methodology used to determine sector-specific best- and worst-case scenario credit ratings, visit https://www.fitchratings.com/site/re/10111579.

REFERENCES FOR SUBSTANTIALLY MATERIAL SOURCE CITED AS KEY DRIVER OF RATING

        The principal sources of information used in the analysis are described in the Applicable Criteria.

ESG CONSIDERATIONS

        The highest level of ESG credit relevance, if present, is a score of 3. This means ESG issues are credit-neutral or have only a minimal credit impact on the entity(ies), either due to their nature or to the way in which they are being managed by the entity(ies). For more information on Fitch's ESG Relevance Scores, visit www.fitchratings.com/esg.

Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Thanasit Utamaphethai

Associate Director

Primary Rating Analyst

+66 2 108 0154

           Fitch Ratings (Thailand) Limited Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini Bangkok 10330

Siew Wai Wan

Senior Director

Primary Rating Analyst

+65 6796 7217

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd. One Raffles Quay #22-11, South Tower Singapore 048583

Thanasit Utamaphethai

Associate Director

Secondary Rating Analyst

+66 2 108 0154

Siew Wai Wan

Senior Director

Secondary Rating Analyst

+65 6796 7217

Jeffrey Liew

Senior Director

Committee Chairperson

+852 2263 9939

APPLICABLE CRITERIA

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!