หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

                  

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดข้อมูลและรายละเอียดของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานและสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ….

      กำหนดให้รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน และสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยต้องจัดทำเป็นเอกสาร และประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น บทนำและคำอธิบายทั่วไป คำอธิบายสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทั่วไป การบริหารจัดการคุณภาพ การประเมินสถานที่ตั้ง การออกแบบทั่วไป ลักษณะสถานประกอบการ การวิเคราะห์ความปลอดภัย การทดสอบการเดินเครื่อง การใช้งานเครื่อง ขีดจำกัดและเงื่อนไขในการดำเนินการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การป้องกันอันตรายทางรังสี การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการกากกัมมันตรังสีและการเลิกดำเนินการ 

  1.      ร่างกฎกระทรวงการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

       กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้ยื่นคำขอเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก่อนการเลิกดำเนินการไม่น้อยกว่าสามปี พร้อมแผนการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และเอกสารทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้กระทำการรื้อถอนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) รื้อถอนทั้งหมดทันที (2) รื้อถอนทั้งหมดตามระยะเวลาที่กำหนด  (3) รื้อถอนบางส่วนทันทีและรื้อถอนส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทั้งสามวิธีดังกล่าวจะใช้การฝังกลบไม่ได้

  1.     ร่างกฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

      กำหนดให้ผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคตามรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามที่ได้รับใบอนุญาต และต้องมีความสามารถในการดำรงสภาพคล่องทางการเงินที่จะดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามที่ได้รับใบอนุญาตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

  1.      ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….  

      กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทางการเงิน ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ระบุชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตและยังไม่สิ้นอายุ และรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ ส่วนผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาและกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องทบทวนและปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….  

        กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทุกสิบปีนับแต่ได้รับใบอนุญาต และต้องยื่นเอกสารแผนการทบทวนและปรับปรุงรายงานดังกล่าว ก่อนครบกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตอย่างน้อยสามปีเป็นการล่วงหน้า โดยระบุหัวข้อ ขอบเขต และกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการทบทวนและปรับปรุงรายงานดังกล่าวต่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

  1. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

      กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น และเอกสารหลักฐานทางการเงิน รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้

  1.      ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. …. 

        กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบโดยต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ในกรณีการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และกรณีการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์หรือการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ในกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จะต้องจัดทำรายงานการทดสอบให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396    

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!