หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copyร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดกระบี่  พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดตรัง   พ.ศ. ….

       และร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ (กำหนดวันเปิดทำการศาลแขวงกระบี่และศาลแขวงตรัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และกำหนดให้ศาลจังหวัดซึ่งยังมิได้มีศาลแขวงเปิดทำการสามารถนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในบางท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดตรัง พ.ศ. …. และร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา ทั้ง 3 ฉบับ ให้สอดคล้องไปคราวเดียวกัน รวมทั้งให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

                   

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

  1.        ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดตรัง พ.ศ. …. เป็นการกำหนดให้มีศาลแขวงกระบี่ในจังหวัดกระบี่ และศาลแขวงตรังในจังหวัดตรัง โดยให้แต่ละศาลมีเขตอำนาจในอำเภอทุกอำเภอ และให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของศาลจังหวัด และเพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในท้องที่ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564
  2. ร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการกำหนดให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดกระบี่ จังหวัดตาก จังหวัดพังงา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งในท้องที่อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในท้องที่อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม และอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

        และในท้องที่อำเภอเดชอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน และอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และยกเลิกในท้องที่อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และอำเภอศรีราชา เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบึง และตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยเสมอภาคและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396   

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!