หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สำหรับความร่วมมือในการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์

 

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สำหรับความร่วมมือในการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งอนุมัติให้ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญ

        ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สำหรับความร่วมมือในการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับ Financial Services Commission (FSC) ไต้หวัน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มเจรจาจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 โดยการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการกำกับดูแลสถาบันการเงินระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน เพื่อให้การกำกับดูแลสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน

        โดยเฉพาะในกรณีวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งสองฝ่าย ซึ่งหน่วยงานทั้งสองจะสามารถร่วมกันพิจารณาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ไม่มีเจตนาที่ประสงค์จะก่อการผูกมัดใดๆ ทางกฎหมายต่อหน่วยงานทั้งสองและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนาม โดยมีผลต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396  

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!