หมวดหมู่: บลจ.

KAssetนาวน2บลจ.กสิกรไทย ชวนล็อกผลตอบแทน 1.00 – 1.30% ต่อปี
ผ่านเทอมฟันด์ 6 เดือน แหล่งพักเงินชั้นดีในยามที่ดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่อง

          นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังมีความเสี่ยงจากการกลับมาระบาดในระลอกที่สอง ซึ่งจะฉุดเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวยาวนานไปจนถึงปีหน้า เป็นผลให้ยังคงส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่ใกล้ศูนย์ต่อไป ดังนั้น เมื่อตลาดยังมีความผันผวนอยู่สูง การลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความเสี่ยงต่ำผ่านกองทุน Term Fund จึงตอบโจทย์ผู้ลงทุนในเวลานี้ที่สุด เพราะนอกจากผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่มากกว่าเงินฝากประจำ 6 เดือน ซึ่งอยู่ที่ 0.60% ต่อปี (ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 22 พ.ค. 63) การลงทุนในกองทุน Term Fund ยังเป็นการล็อกผลตอบแทนภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้จัดตั้งกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HY (KFF6MHY) ประมาณการผลตอบแทน 1.00% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MO-AI) ประมาณการผลตอบแทน 1.30% ต่อปี โดยทั้ง 2 กองทุน มีกำหนดเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 63

          นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KFF6MHY และ KFF6MO-AI มีความแตกต่างกันในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนในตราสาร โดยกองทุน KFF6MHY จะเน้นกระจายการลงทุนไปในตราสารเป็นจำนวนที่มากกว่า โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละตราสารไม่เกิน 10% ของพอร์ต ในขณะที่กองทุน KFF6MO-AI มีการลงทุนแบบกระจุกตัว โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละตราสารไม่เกิน 20% ของพอร์ต ดังนั้น กองทุน KFF6MO-AI จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนเข้าไปลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ คาดว่าทั้ง 2 กองทุนจะเข้าลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank Corporation (ฮ่องกง) เงินฝาก Agricultural Bank of China, เงินฝาก Bank of China, บัตรเงินฝาก Bank of Communications, บัตรเงินฝาก China Merchants Bank และบัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เงินฝาก AI Khalij Commercial Bank, เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, เงินฝาก Doha Bank และเงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) รวมถึงเงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย) โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อย่างไรก็ดี ตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนจัดเป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อีกทั้งยังมีสภาพคล่องสูง ซึ่งที่ผ่านมากองทุน Term Fund ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กสิกรไทย ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ (Default) ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงวางใจได้ว่าเงินลงทุนจะได้รับการบริหารจัดการอย่างดีจากผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ

          “ผู้ลงทุนยังคงมีความกังวลต่อความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แม้ว่าในหลายประเทศได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ แต่ก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เป็นจำนวนไม่น้อยจนเกรงว่าจะเกิดการระบาดครั้งใหม่ขึ้นอีกระลอก ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศแกนหลักทั่วโลกต่างส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยล่าสุด ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแบบฉุกเฉินมาอยู่ที่ระดับ 0.00 – 0.25% เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด ทั้งนี้ ในภาวะที่ตลาดยังมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อรอจังหวะเข้าลงทุนในกองทุนประเภทอื่น ขอแนะนำกองทุนเทอมฟันด์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่รอจังหวะเข้าลงทุนในกองทุนประเภทอื่นยังคงต้องติดตามประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและจีนที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง” นายนาวินกล่าว

          นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน KFF6MHY สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ส่วนผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน KFF6MO-AI นอกจากจะเป็นผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงแล้ว ยังต้องมีลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยต้องเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ผ่านธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ไม่สามารถลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอลได้ ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางการลงทุนข้างต้น และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 

5579 table2

 

          ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน / กองทุนมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและรายประเทศ และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KFF6MHY และ KFF6MO-AI ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก


AO5579

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!