หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1aaaDมจิณณ์ พิลึก

กนอ.คลอด 3 มาตรการช่วยเหลือช่วงโควิด-19 ลดค่าเช่าที่-ค่าบำรุงรักษา-ยกเว้นค่าบริการอนุญาต!

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เคาะ 3 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการลดค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ยกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้นและลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคาร รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนอื่นๆให้กับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เผยเตรียมจัดโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษดึงดูดการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม หลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับเข้าสู่ภาวะปกติ!

    นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ.ที่มีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ กนอ.เป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ กนอ.นำเสนอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

    สำหรับ มาตรการช่วยเหลือที่คณะกรรมการ กนอ.เห็นชอบประกอบด้วย 1.การลดค่าบำรุงรักษาที่ กนอ.เรียกเก็บกับผู้ใช้ที่ดินทุกรายในอัตราร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563) 2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 11 รายการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563) 3.การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคาร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าเช่า ระยะเวลา 3 เดือน และกรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายปี ลดหย่อนค่าเช่าอัตราร้อยละ 25 ของค่าเช่าปี 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย. 2563)

    นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยการลดหย่อนค่ากำกับบริการ อัตราร้อยละ 10 ของค่ากำกับบริการปี 2563 และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ กนอ.เรียกเก็บจากเดิมที่ต้องชำระภายใน 20 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ เป็น 60 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ ขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ได้จนถึงเดือนกันยายน 2563 และสามารถแบ่งชำระได้โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายในเดือนกันยายน 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย ขณะที่ผู้เช่าที่ดินหรือทรัพย์สิน กนอ. สามารถขอคืนหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินส่วนที่เป็นเงินสด โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศในมูลค่าที่เท่ากันมาวางแทน ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องที่มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี และปรับลดอัตราเงินเพิ่มพิเศษเนื่องจากการชำระล่าช้ากว่ากำหนด จากอัตราร้อยละ 15 – 18 เป็นอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี

   “มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและผู้ร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในช่วงวิกฤตโควิด-19 นั้น คณะกรรมการ กนอ.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่ได้รับผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการลงทุนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จบลง ซึ่ง กนอ.ได้เตรียมออกโปรโมชั่นใหม่และข้อเสนอพิเศษให้กับนักลงทุนมากขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต”ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวปิดท้าย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!