หมวดหมู่: การศึกษา

5533 TSRIกสว. ประชุมแผนโปรแกรมวิจัย ‘Reinventing University System’
พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย พัฒนามหาวิทยาลัยตามความถนัด

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม สกสว. เพื่อร่วมหารือในประเด็นสำคัญ การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในระเบียบวาระที่ 3.2 ของการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่อง “โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย” (Reinventing University System) โดยจะจัดสรรงบให้กับแผนวิจัยดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

          ทั้งนี้แผนงานภายใต้โปรแกรมที่ 16 Reinventing University System เกิดขึ้นเนื่องจาก ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมและตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ได้ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย เบื้องต้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่ม A เรื่อง การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 2. กลุ่ม B เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) และ 3. กลุ่ม C เรื่อง การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)

          ดังนั้น เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-based Economy ด้วยการยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ประเทศ และปลดล็อคระบบต่างๆ เช่น การพัฒนาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) และหลักสูตร และตำแหน่งวิชาการ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ


AO5533

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!