หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaDร่างแถลงการณ์ร่วมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

    สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เพื่อย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐภาคีสนธิสัญญาฯ ต่อการอนุวัติพันธกรณีของสนธิสัญญาฯ ในมิติต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้ความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) การส่งเสริมความเป็นสากลของสนธิสัญญาฯ (2) การตระหนักถึงความล่าช้าของการดำเนินงานด้านการลดอาวุธนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ (nuclear-weapon State) เร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง (3) การตระหนักถึงผลกระทบทางมนุษยธรรมร้ายแรงอันเกิดจากใช้อาวุธนิวเคลียร์ (4) การย้ำความสำคัญของการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในทุกภูมิภาค ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และ (5) การเรียกร้องให้รัฐภาคีร่วมกันหารืออย่างเปิดเผย โปร่งใสและสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้สนธิสัญญาฯ มีความก้าวหน้า

     ทั้งนี้ การร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ถือเป็นการย้ำถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยในฐานะรัฐภาคีสนธิสัญญาฯ และประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง (non-nuclear-weapon State) ที่จะร่วมกับรัฐภาคีสนธิสัญญาฯ ในการผลักดันให้การดำเนินการของสนธิสัญญาฯ มีความคืบหน้าและเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะสามารถบรรลุตามความมุ่งหมายของการมีโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ นอกจากนี้ ยังเป็นการย้ำบทบาทที่สำคัญของไทยในกรอบการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งไทยได้มีบทบาทร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศในการผลักดันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396  

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!