หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9การขอขยายปริมาณในโควตาการนำเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2563 เพิ่มเติม

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายปริมาณในโควตาการนำเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2563 เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

         คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า

  1. ประเทศไทยมีความต้องการใช้มันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปอยู่ที่ประมาณ 150,000-200,000 ตัน/ปี ในขณะที่ภายในประเทศสามารถผลิตได้เฉลี่ย 100,000 - 120,000 ตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณความต้องการใช้) ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2562) ความต้องการใช้มันฝรั่งโรงงานภายในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.32 ต่อปี ในขณะที่ปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.45 ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปริมาณความต้องการใช้มาก

       ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น อุณหภูมิสูง ปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอ และเกษตกรประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น ส่งผลให้ผลผลิตที่ส่งเข้าโรงงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงงาน ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดขนมขบเคี้ยวที่เติบโตขึ้น จึงจำเป็นต้องนำเข้าผลผลิตบางส่วนจากต่างประเทศ 

  1.    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทนำเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เป๊ปซี่ – โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอขยายปริมาณในโควตาการนำเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปสำหรับปี 2563 เพิ่มเติมอีก จำนวน 6,400 ตัน [บริษัท เป๊ปซี่ – โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 5,400 ตัน และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 1,000 ตัน]
  2.   คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบการขอขยายปริมาณโควตาการนำเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลง WTO ปี 2563 เพิ่มเติม จำนวน 6,400 ตัน กำหนดการบริหารการนำเข้าภายใต้เงื่อนไขของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ทั้งนี้ การขยายปริมาณโควตาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งภายในประเทศ เนื่องจากการนำเข้าส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าในช่วงการปลูกมันฝรั่งนอกฤดู (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีการทำสัญญารับซื้อผลผลิตระหว่างผู้ประกอบการนำเข้ากับเกษตรกร โดยกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำตามที่คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง กำหนด [ราคารับซื้อขั้นต่ำในฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 14.00 บาท และในฤดูแล้ง (เดือนมกราคม – มิถุนายน) ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 10.40 บาท]

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396  

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!