หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO1ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) โครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ARISE Plus – Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) 'โครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ASEAN Regional Integration Support from the EU หรือ ARISE Plus – Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า'กรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง

    พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และอนุมัติให้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

       ร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) “โครงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ASEAN Regional Integration Support from the EU หรือ ARISE Plus – Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” เป็นการระบุวัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของโครงการ กลไกในการกำกับดูแลโครงการ และหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคู่ภาคีสัญญา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ ARISE Plus – Thailand ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า ซึ่งเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างการพัฒนาเฉพาะรายประเทศเพิ่มเติมจากโครงการ ARISE Plus เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านการแข่งขันทางการค้าให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีของสากล

     พัฒนาสมรรถภาพของกรมบัญชีกลางในการบริหารแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานที่สอดคล้องกับสหภาพยุโรปในไทยและในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ โดยมีงบประมาณในการดำเนินการ 3 ล้านยูโร (ประมาณ 100 ล้านบาท) ซึ่งสหภาพยุโรปมอบหมายให้ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา (International Trade Center – ITC) เป็นผู้ดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าโครงการดังกล่าวจัดเป็นความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่า

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396  

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!