หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

                  

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

      ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 โดยตั้งกองใหม่ 2 กอง คือ กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ และกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจใหม่ 2 กอง คือ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และยังคงสถานะเดิม จำนวน 18 ศูนย์/สำนัก/กอง ดังนี้

 

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน        

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

 1. สำนักงานเลขาธิการ
 2. กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา
 3. กองบัญชีประชาชาติ
 4. กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม
 5. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
 6. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 7. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 9. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
 10. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
 11. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
 12. กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 13. กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
 14. กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
 15. กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 17. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
 18. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 19. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
 20. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
 21. สำนักงานเลขาธิการ (คงเดิม)
 22. กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (คงเดิม)
 23. กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ตั้งใหม่)
 24. กองบัญชีประชาชาติ (คงเดิม)
 25. กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (คงเดิม)
 26. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (คงเดิม)
 27. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่)
 28. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คงเดิม)
 29. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม(คงเดิม)
 30. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ (คงเดิม)
 31. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (คงเดิม)
 32. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (คงเดิม)
 33. กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (คงเดิม)
 34. กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค(คงเดิม)
 35. กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (คงเดิม)
 36. กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค (ตั้งใหม่)
 37. กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (คงเดิม)
 38. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คงเดิม)
 39. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจ)
 40. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คงเดิม)
 41. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (คงเดิม)
 42. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (คงเดิม)

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 พฤษภาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396   

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!