หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8ร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ….

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

  1.      กำหนดให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประมูลในการลงทุนในเขตทางหลวง ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ลงทุนต่อผู้อำนวยการทางหลวง เมื่อผู้อำนวยการทางหลวงได้รับคำขอแล้ว ให้เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อำนวยการทางหลวงอนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกดังกล่าวต่อไป
  2. กำหนดให้ในการอนุญาตเป็นผู้ลงทุน ผู้อำนวยการทางหลวงอาจกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขในการอนุญาต ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนด้วย  

      2.1 อัตราค่าตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สิน โดยคำนึงถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีการลงทุน ประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายและรายได้ของการลงทุน ประมาณการผลตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขการลงทุน

      2.2 ระยะเวลาในการอนุญาต ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี นับแต่วันที่ผู้อำนวยการทางหลวงออกหนังสืออนุญาต โดยคำนึงถึงมูลค่าการลงทุนและผลตอบแทนที่ผู้ขออนุญาตแต่ละรายจะได้รับ

      2.3 เงื่อนไขในการอนุญาต ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัยและการแก้ไขปัญหาจราจร การปรับสภาพที่ดินและการรื้อย้ายสาธารณูปโภค การกำหนดลักษณะ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การกำหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง การปรับปรุงต่อเติม หรือการกระทำใดๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและจำเป็นแก่งานหรือผู้ใช้ทาง

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 พฤษภาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396     

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!