หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copyขออนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย (Global Fund to Flight AIDS, Tuberculosis and Malaria : GFATM) ปีละ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุนของ สธ. เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงบประมาณได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว จำนวน 46.5 ล้านบาท                  

สาระสำคัญของเรื่อง

สธ. รายงานว่า

  1. กองทุนโลกฯ ช่วยแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย ซึ่งระบาดในประเทศกำลังพัฒนาและได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของประเทศไทยในรูปแบบของการป้องกัน ควบคุม และรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันคิดเป็นมูลค่ามากกว่าห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงช่วยลดปัญหาสาธารณสุขจากโรคดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เช่น อัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการของประเทศไทยที่เข้มแข็ง ทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อและผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมากขึ้น อัตราการหายจากวัณโรคสูงขึ้น ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และที่กลับเป็นซ้ำได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติในอัตราร้อยละ 82.9 อัตราผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียลดลงร้อยละ 25 ในปี 2562

     นอกจากนี้ การสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ ทำให้ประเทศไทยสามารถขยายการดำเนินงานไปยังกลุ่มเฉพาะได้ เช่น แรงานต่างด้าว เป็นต้น และทำให้ประชาชนในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศยากจน สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ดังนั้น การขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกฯ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนโลกฯ ให้มีความคล่องตัวและต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการยืนยันว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในการจัดการกับโรคดังกล่าว และกองทุนโลกฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในประเทศไทย ประมาณปีละ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

  1.    สธ. ได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555 จำนวนเงินปีละ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มเป็นปีละ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2557-2562 ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วในปี 2562 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กองทุนโลกฯ มีความต่อเนื่อง สธ. จึงขอขยายเวลาจ่ายเงินอุดหนุนต่อไปอีก 5 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567) เป็นจำนวนเงินปีละ 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุนของ สธ. (สธ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 46.50 ล้านบาท แล้ว)

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 พฤษภาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396   

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!