หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 

       คณะรัฐมนตรีพิจารณามติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  1 เมษายน 2563 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้

  1.    เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

       1.1 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การยึดเป้าหมายร่วมกัน โดยพิจารณาข้อมูลจากรายงานสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 และรายงานสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (2) การวิเคราะห์หาช่องว่างการบรรลุเป้าหมาย และการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง เพื่อวางมาตรการแก้ไขสถานการณ์และจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญร่วมกัน (3) การจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการและจัดทำรายละเอียดโครงการ

     โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับเป้าหมายที่มีความเสี่ยงการบรรลุเป้าหมายและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ และ (4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกระบวนการงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   

     1.2 มอบหมาย สศช. หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ และสำนักงบประมาณ (สงป.) ดำเนินการจัดทำโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวสำหรับใช้ในการจัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

      1.3 มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐนำโครงการที่ได้จากการจัดทำโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 และดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

  1.     เห็นชอบขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมทุกด้านตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
  2. เห็นชอบการปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (ยกเว้นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามเดิม) และให้ใช้ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 พฤษภาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396   

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!