หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ขอความเห็นชอบหนังสือยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG)

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอ ดังนี้

        1.1 การลงนามการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering – APG)

         1.2 ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ลงนามในหนังสือยืนยันการต่ออายุของกรอบข้อบังคับของ APG ดังกล่าว

สาระสำคัญ

   เนื่องจากกรอบข้อตกลงเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (10 เมษายน 2544) เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม APG ไว้แล้วนั้น จะมีผลบังคับถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการขอขยายระยะเวลาของกรอบข้อตกลง APG ออกไปอีก 8 ปี (ถึงเดือนธันวาคม 2571) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน [Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering] โดยที่การขยายกรอบอายุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ไทยในฐานะรัฐสมาชิกจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ค่าสมาชิกรายปีและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้ประมาณค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2571 แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 13,493,150.49 บาท (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี) 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 พฤษภาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396  

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!