หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyการทบทวนรายชื่อผู้แทนไทยที่จะทำหน้าที่ในคณะผู้พิจารณา (Panel) และองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ภายใต้พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Disputes Settlement Mechanism: EDSM)

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้แทนไทยที่มีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งผู้พิจารณาและสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ภายใต้พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นที่ผู้พิจารณาของไทยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนกำหนดไว้ หรือหากจะมีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาในอนาคต มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สามารถดำเนินการสรรหาผู้พิจารณาคนใหม่ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ

สาระสำคัญ

     ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานสรรหาบุคคลฯ ได้ให้ความเห็นชอบผู้แทนไทยทั้ง 5 คน ให้ยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาและองค์กรอุทธรณ์ของสำนักเลขาธิการอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติส่วนบุคคลปัจจุบัน (Curriculum Vitae) ของผู้แทนสรุปได้ดังนี้

     ผู้พิจารณา (Panelists) จำนวน 3 คน ได้แก่

     (1) ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรอบความร่วมมือเอเชีย(Asia Cooperation Dialogue: ACD) และเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

      (2) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทเศรณี โฮลดิ้ง จำกัด และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

     (3) นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร (ชื่อเดิม คือ นายพรชัยฯ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) และเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ยธ.

      สมาชิกองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body Members) จำนวน 2 คน ได้แก่

        (1) ดร.อนันต์ จันทรโอภากร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 14 และเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        (2) ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย และเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน

      ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานสรรหาฯ ได้พิจารณาเห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็นหลักการว่า หากจะมีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาในอนาคต ขอให้กระทรวงพาณิชย์สามารถดำเนินการปรับปรุงรายชื่อบุคคลดังกล่าวได้เลย โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก แต่การเสนอรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่ในองค์กรอุทธรณ์ยังคงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เนื่องจากคำตัดสินขององค์กรอุทธรณ์ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของกระบวนการพิจารณาระงับข้อพิพาท  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ จึงถือว่าเป็นตำแหน่งระดับสูงที่มีความสำคัญ และเห็นชอบผู้แทนไทยทั้ง 5 คน ให้คงอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาและองค์กรอุทธรณ์ของสำนักเลขาธิการอาเซียนต่อไป

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 พฤษภาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396   

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!