หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copy

โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 20 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มีอำนาจอนุมัติโครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  ในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ เพื่อให้มีการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ

สาระสำคัญ

     สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ โดยการสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี

     โดยเห็นพ้องกันว่า สามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติของประเทศตนทำให้สามารถควบคุมยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น และยังต้องการให้ประเทศไทยสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้เสนอขออนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2563

      โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้วจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศข้างต้น ดังนี้  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  งบประมาณ 7.93 ล้านบาท  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม งบประมาณ 6.32ล้านบาท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวงบประมาณ 3.39 ล้านบาท  และราชอาณาจักรกัมพูชา งบประมาณ 2.36 ล้านบาท  รวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 พฤษภาคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396   

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!