หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. ….

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

กห. เสนอว่า

  1.       โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า 'ยุทธภัณฑ์' และยุทธภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 บางรายการไม่เป็นไปตามหลักสากล เช่น เครื่องยิงลูกระเบิดตามหลักสากล EU Military List 2015 จะรวมถึงเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังด้วย หรือบางรายการมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นซึ่งอาจเกิดปัญหาในการควบคุม เช่น ACETLY BROMIDE ซึ่งเป็นสารเสพติดประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
  2. ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศกระทรวงกลาโหมดังกล่าว เพื่อให้รายการยุทธภัณฑ์สอดคล้องกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามหลักสากลและสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพัน โดยเพิ่มตัวอย่างและคุณลักษณะเฉพาะของยุทธภัณฑ์บางรายการเพื่อให้เกิดความชัดเจน และปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมยุทธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การยกตัวอย่างสำหรับเครื่องพรางสำหรับใช้ในทางทหาร การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

      การปรับเปลี่ยนยุทธภัณฑ์ภาพถ่ายทางอากาศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และการกำหนดให้อุปกรณ์หรือระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti – drone) เป็นยุทธภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มเติมยุทธภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี และหมายเลข Cas No. ของยุทธภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี และตัดยุทธภัณฑ์บางรายการที่มีการควบคุมซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ตลอดจนกำหนดคำอ่านภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศสำหรับชื่อสารเคมีที่เป็นยุทธภัณฑ์

  1.      คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และสภากลาโหม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงกลาโหมดังกล่าว
  2.   นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

        จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างประกาศ 

        เป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 เพื่อปรับปรุงรายการยุทธภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น สารเคมี สารชีวภาพให้มีความทันสมัย ครบถ้วน และอยู่ในระดับเดียวกับสากล รวมถึงสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพัน เพิ่มเติมคำอ่านภาษาไทยควบคู่ไปกับชื่อยุทธภัณฑ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงตัดยุทธภัณฑ์บางรายการที่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้ว

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 28 เมษายน 2563  

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!