หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS6ทริสเรทติ้ง ประกาศเครดิตพินิจ 'Negative' อันดับเครดิตองค์กร & ตราสารหนี้ 'บ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา'

     ทริสเรทติ้ง ประกาศ 'เครดิตพินิจ' แนวโน้ม 'Negative' หรือ 'ลบ' สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระดับ 'A' ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับการลดลงอย่างรุนแรงของอัตราการเข้าพักโรงแรมและรายได้ของธุรกิจร้านอาหารของบริษัทที่จะปรับลดลงอย่างมากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั้งนี้ การแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่จะส่งผลกดดันอย่างหนักต่อรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างน้อยในช่วงเวลาหลายเดือนข้างหน้า โดยการลดลงอย่างมากของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะสร้างความตึงเครียดให้แก่สภาพคล่องของบริษัทในระยะใกล้

       มาตรการของภาครัฐซึ่งห้ามและจำกัดการเดินทางเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจโรงแรมโดยอัตราการเข้าพักโรงแรมลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ มาตรการให้ปิดร้านอาหารในรูปแบบรับประทานที่ร้านและการเว้นระยะห่างทางสังคมยังก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจร้านอาหารอีกด้วย ซึ่งทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารของบริษัทต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน

      กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอย่างมากในปี 2563 ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยืดเยื้อออกไป อัตราส่วนหนี้สินดังกล่าวของบริษัทก็มีความเป็นไปได้ที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ทริสเรทติ้งจะต้องปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทลงในปีถัดไป ทั้งนี้ การปรับอันดับเครดิตจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสและการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม รวมถึงความรวดเร็วในการฟื้นตัวเป็นสำคัญ

       บริษัทมีการเตรียมสภาพคล่องไว้รองรับแล้วจำนวนหนึ่ง โดยบริษัทมีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2563 ที่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 700 ล้านบาทและหุ้นกู้จำนวน 800 ล้านบาท บริษัทมีแหล่งสภาพคล่องอันได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 2.2 พันล้านบาทและวงเงินกู้ที่พร้อมเบิกใช้อีกประมาณ 1.4 พันล้านบาท ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการสนับสนุนสภาพคล่องของบริษัทในกรณีที่เหตุการณ์แพร่ระบาดยืดเยื้อออกไป ทริสเรทติ้งพิจารณาว่าบริษัทมีการบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวังโดยที่บริษัทมีสภาพคล่องรองรับผลขาดทุนจากการดำเนินงานได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า อีกทั้งยังคาดว่าบริษัทจะสามารถหาแหล่งสภาพคล่องได้เพียงพอแม้จะอยู่ในสภาวะที่ตลาดตราสารหนี้ไม่เอื้ออำนวยก็ตามเนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินที่บริษัทใช้บริการ

     หุ้นกู้ของบริษัทมีเงื่อนไขให้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.55 เท่า ทริสเรทติ้งพิจารณาเห็นว่าบริษัทมีส่วนเผื่อสำหรับเงื่อนไขทางการเงินเพียงพอในกรณีที่การแพร่ระบาดของไวรัสสามารถควบคุมได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงกลางปี 2563

       ในเวลานี้ การคาดการณ์ถึงเงื่อนเวลาและความเร็วในการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารยังทำได้ยาก ทั้งนี้ จะมีการทบทวนเครดิตพินิจของบริษัทอีกครั้งเมื่อทริสเรทติ้งสามารถประเมินระยะเวลาและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อสถานะการเงินของบริษัทจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างสมเหตุสมผล

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)

อันดับเครดิตองค์กร: A

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

CENTEL218A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 980 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A

CENTEL229A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A

CENTEL239A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A

CENTEL24OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A

CENTEL269A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 A

แนวโน้มเครดิตพินิจ: Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

       บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

           ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!