หมวดหมู่: บลจ.

CPNREITพิรินี2CPNREIT เปิดช่วงราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเบื้องต้น

ที่ 32.00 – 33.00 บาทต่อหน่วย เคาะอัตราส่วนเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม CPNREIT ที่ 4.4319 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

และอัตราส่วนเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม GLANDRT

ที่ 3.0034 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

พร้อมลงทุนเพิ่มเติมครั้งใหญ่ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XB 25 ก.พ. นี้

          กองทรัสต์ CPNREIT เปิดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมระหว่าง 32.00 – 33.00 บาทต่อหน่วย พร้อมประกาศอัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ที่ 4.4319 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่อัตรา 3.0034 หน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ CPNREIT เพื่อลงทุนเพิ่มเติมครั้งใหญ่ในทรัพย์สิน 6 แห่ง พร้อมทั้งต่ออายุสัญญาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

          นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า หลังจาก CPNREIT ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) เพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน 6 แห่ง พร้อมทั้งต่ออายุสัญญาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 55,990 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยภายหลังจากคำขอได้รับการอนุมัติและแบบ Filing มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งรายละเอียดวันจองซื้อให้ทราบต่อไป

          ทั้งนี้ CPNREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน 2 กลุ่ม ได้แก่ การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 จำนวน 4 แห่ง พร้อมต่ออายุสัญญาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จากกลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 48,560 ล้านบาท ประกอบด้วย 

          1. โครงการเซ็นทรัลมารีนา (พัทยา) โดยลงทุนในสิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่างานระบบ ระยะเวลาประมาณ 15 ปี (สิ้นสุด 30 เมษายน 2578) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ 2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง โดยลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าในงานระบบ ระยะเวลาประมาณ 22 ปี (สิ้นสุด 16 ธันวาคม 2584) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ 3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โดยลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าในงานระบบ ระยะเวลาประมาณ 30 ปี (นับจากวันที่เริ่มระยะเวลาเช่า) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ 4. โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่างานระบบ ระยะเวลาประมาณ 30 ปี (นับตั้งแต่เริ่มระยะเวลาเช่า) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ และ 5. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่างานระบบ ระยะเวลาประมาณ 30 ปี (ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2568 – 15 สิงหาคม 2598) พร้อมแต่งตั้ง CPN เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 ทั้ง 5 แห่ง มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงกว่า 95%

          ขณะเดียวกันจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 โดยการรับโอนทรัพย์สิน 2 แห่งจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานจีแลนด์ (GLANDRT) มูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,430 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการอาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส โดยการรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 27 ปี (สิ้นสุด 18 เมษายน 2590) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2. โครงการอาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ โดยรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 15 ปี (สิ้นสุด 14 พฤศจิกายน 2577) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 ทั้ง 2 แห่ง มีอัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100% และจะแต่งตั้ง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (GLAND) และบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด (บริษัทย่อยของ GLAND) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการในทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 ต่อไป

          ผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวอีกว่า แหล่งเงินทุนที่ CPNREIT จะใช้ลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 และ/หรือทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 และ/หรือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการระดมทุนและลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม (ไม่รวมการชำระค่าเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ช่วงต่ออายุ) จะมาจาก 1) เงินกู้ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมวงเงินไม่เกิน 13,500 ล้านบาท และ 2) การเพิ่มทุนของ CPNREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

SCBวีณา          นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า ในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมระหว่าง 32.00 – 33.00 บาทต่อหน่วย พร้อมกันนี้ได้กำหนดอัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ที่ 4.4319 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ CPNREIT และอัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่ 3.0034 หน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ CPNREIT โดยสามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิก็ได้ ส่วนผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT และ GLANDRT ที่จะได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว ต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมถึงสิ้นวันทำการก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XB ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

          นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า การเข้าลงทุนเพิ่มเติมของ CPNREIT จะส่งผลดีต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นและยังเป็นการกระจายสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายในหลายทำเลที่มีศักยภาพ โดยยังคงเน้นการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบัน CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีทรัพย์สินคุณภาพดีและเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำและตลาดทุนที่มีความผันผวน

 


AO2434

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!