หมวดหมู่: ธปท.

EX

หนี้ครัวเรือนแตะ 13 ล้านล้านบาท 1 ใน 3 มาจากการกู้เพื่อซื้อบ้าน

      แบงก์ชาติจะเริ่มเผยแพร่ตารางข้อมูล “เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกวัตถุประสงค์ (Loans to Household classified by Purpose)” ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บรวมรวบจาก Bank และ Non-Bank ที่ปล่อยกู้ให้แก่บุคคลธรรมดา โดยจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
       จากข้อมูลพบว่าเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน ณ สิ้นไตรมาส 3/2562 มียอดคงค้างอยู่ที่ 13.2 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.1 ของ GDP และเมื่อปรับปรุงฤดูกาลแล้วอยู่ที่ร้อยละ 79.3 ของ GDP.
        สัดส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์ในช่วง 7 ปีที่ผ่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ล่าสุดโดยประมาณหนึ่งในสามเป็นการกู้ยืมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอัตราร้อยละ 20 รองลงมาเป็นการกู้ไปเพื่อกินเพื่อใช้ เพื่อการประกอบอาชีพ ในอัตราร้อยละ 18 และเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในอัตราร้อยละ 13

รับปรุงล่าสุด : 31 ม.ค. 2563 14:30 (หน่วย: ล้านบาท)  
  Q3/2562 pQ2/2562Q1/2562Q4/2561Q3/2561Q2/2561
1 เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 10,168,349 10,040,643 9,917,016 9,775,181 9,533,195 9,374,472
2    เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ 4,465,502 4,418,101 4,392,269 4,332,033 4,251,535 4,183,088
3    ซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 1,708,331 1,683,352 1,649,904 1,608,761 1,551,139 1,515,293
4    เพื่อการศึกษา 402,868 403,798 405,685 408,176 408,230 407,292
5    อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น 3,591,648 3,535,391 3,469,158 3,426,211 3,322,291 3,268,799
6       of which บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธปท. 972,460 940,939 900,313 798,189 739,314 723,343
7 เพื่อประกอบอาชีพ 2,394,813 2,375,393 2,396,496 2,381,996 2,348,059 2,321,772
8 อื่นๆ 2/ 675,400 667,950 656,581 672,022 666,974 669,226
9 รวม 13,238,562 13,083,986 12,970,093 12,829,199 12,548,228 12,365,470
10 เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP (%) 3/ 79.1 78.7 78.7 78.6 77.9 77.7
 
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สถาบันการเงินให้แก่ครัวเรือน (บุคคลธรรมดา)
2/ ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมที่ไม่สามารถจำแนกวัตถุประสงค์ได้
3/ เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP หรือหนี้ครัวเรือนต่อ GDP คำนวณจากเงินที่ภาคครัวเรือนกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หารด้วยผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (QGDP) 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยเริ่มนับจากไตรมาสที่อ้างถึง

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของแบงก์ชาติ

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!