หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 23ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท 'บ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์' ที่ระดับ'BBB+/Stable'

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘BBB+’ พร้อมกันนี้ ได้คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนชุดปัจจุบันที่ระดับ ‘A+’ สำหรับการค้ำประกันที่ 85% และที่ ‘A’ สำหรับการค้ำประกันที่ 70% ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันจากบริษัท Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งได้รับอันดับเครดิตที่ ‘AAA/Stable’จากทริสเรทติ้ง

     ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ซึ่งไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาทที่ระดับ “BBB+” โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดนี้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 2 พันล้านบาทที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2563 นี้ และส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับซื้อหุ้นของ บริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด

      อันดับเครดิตยังคงสะท้อนสถานะของบริษัทในการเป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas -- LPG) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย รวมถึงการมีเครือข่ายกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง และฐานลูกค้าที่กระจายตัวกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากอุปสงค์ในประเทศที่หดตัวลง ความอ่อนไหวของธุรกิจต่อความเสี่ยงด้านราคาของ LPG ที่สูงจากการดำเนินงานในต่างประเทศ รวมไปถึงแนวโน้มสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่น่าจะสูงขึ้นจากโครงการสร้างท่าเรือและคลังก๊าซใหม่เพื่อนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied natural gas -- LNG)

        ทริสเรทติ้ง มองว่า สถานะเครดิตของของบริษัทจะอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคา LPG ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นจากการเติบโตของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายตัวในต่างประเทศ และกระแสเงินสดของบริษัทจะมีความผันผวนมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป ทริสเรทติ้งคาดว่าฐานของกระแสเงินสดจะค่อย ๆ เติบโตขึ้นตามปริมาณการขายที่เติบโตขึ้น ตามสมมติฐานขั้นพื้นฐาน ทริทเรทติ้งคาดการณ์ว่าธุรกิจค้าก๊าซ LPG ของบริษัทน่าจะสามารถสร้างเงินทุนจากการดำเนินงานได้โดยเฉลี่ย 2.4 พันล้านบาทต่อปี

     นอกจากนี้ เรายังมีความเห็นว่าการลงทุนครั้งใหม่ของบริษัทเพื่อสร้างท่าเรือและคลังเก็บก๊าซนั้นน่าจะสร้างแรงกดดันต่อสถานะทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ขนาดของโครงการดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีผลต่องบการเงินของบริษัทจากการลงทุนซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าถึงประมาณ 8 พันล้านบาท ซึ่งจะทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ นอกจากนี้ อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินน่าจะลดลงแต่จะคงอยู่สูงกว่า 10% ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับในช่วงการลงทุน ส่วนความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ทริสเรทติ้งกังวล ได้แก่ ประวัติการทำธุรกิจที่จำกัดในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และความเสี่ยงในการแข่งขันกับผู้ค้าก๊าซรายใหญ่รายอื่น ๆ ในประเทศไทย

แนวโน้มอันดับเครดิต

               แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนความคาดหมายว่าบริษัทจะยังคงสามารถรักษาสถานะผู้ค้า LPG รายใหญ่อันดับ 2 ของประเทศเอาไว้ได้ โดยกระแสเงินสดที่แน่นอนจากการค้า LPG ในประเทศจะช่วยลดผลกระทบจากกำไรที่ผันผวนของการดำเนินงานในต่างประเทศได้ ทริสเรทติ้งยังคาดอีกว่าบริษัทจะสามารถรักษากำไรจากธุรกิจค้าก๊าซในต่างประเทศได้ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านราคามากขึ้นก็ตาม

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

               อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทมีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น หรือหากบริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนลดลงไปจากระดับปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หากบริษัทสามารถเพิ่มสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในประเทศจีนได้ หรือบริษัทมีสัดส่วนของกำไรที่มาจากธุรกิจที่มีความเสถียรเพิ่มขึ้น

               อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับลดลงหากสถานะการเงินของบริษัทถดถอยลงอย่างมากและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจเกิดจากอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมด้อยกว่าประมาณการพื้นฐานของทริสเรทติ้งเป็นระยะเวลานาน หรือบริษัทมีการซื้อกิจการซึ่งทำให้เกิดภาระหนี้สินจำนวนมากจนส่งผลให้สถานะการเงินของบริษัทด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ

               อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนของบริษัทสะท้อนคุณภาพเครดิตของทั้งผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันคือ CGIF ซึ่งอันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเครดิตของบริษัทหรือของผู้ค้ำประกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (SGP)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

SGP201A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 BBB+

SGP221A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+

SGP232A: หุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วน (85%) จำนวน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+

SGP23DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วน (70%) จำนวน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท กำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 4 ปี BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!