หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร (การกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการนำส่งเงินภาษีและข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะ) รวม 2 ฉบับ

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

  1. อนุมัติหลักการ 1) ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี 2) ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
  2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดระยะเวลา 180 วัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี

       1.1 กำหนดให้การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้พึงประเมินและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จำหน่ายเงินกำไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไร และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายทอดตลาด และการขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการในราชอาณาจักรและผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ผู้มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีตามประมวลรัษฎากรอาจเลือกวิธีการนำส่งเงินภาษีต่อกรมสรรพากรผ่านธนาคารหรือนิติบุคคลอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนด 

        1.2 กำหนดให้เมื่อสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดได้รับเงินภาษีจากผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีแล้ว ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีในการนำส่งภาษีย่อมเป็นอันหลุดพ้น และถือว่าสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดได้รับเงินภาษีไว้แทนกรมสรรพากรแล้ว 

        1.3 กำหนดให้หากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและเป็นเหตุให้การนำส่งภาษีไม่ครบถ้วน ให้ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีนำส่งภาษีเพิ่มเติมตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

       2.1 กำหนดให้สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ซึ่งอยู่ในความครอบครองในปีที่ล่วงมาต่อกรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

        2.2 กำหนดให้รายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องรายงาน และวิธีการรายงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

        2.3 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะต่อกรมสรรพากรครั้งแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 พฤศจิกายน 2562

   สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!