หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จำนวน 3 ฉบับ

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 28 3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน กรณีประสงค์เปลี่ยนแปลงโรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานจำพวกที่ 1 หรือโรงงานจำพวกที่ 2 ตามมาตรา 28/1 รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

       1.1 ยกเลิกความในข้อ 3 และข้อ 9 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2549 ทั้งหมด

       1.2 ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 10 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตฯ เฉพาะถ้อยคำที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาต

       1.3 เพิ่มเติมถ้อยคำเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาในการอนุญาต โดยกำหนดให้ผู้อนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และเพิ่มเติมถ้อยคำเกี่ยวกับการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 โดยให้สามารถกระทำผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 28

      2.1 กำหนดวิธีการและระยะเวลาการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานโดยให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ก่อนเลิกกประกอบกิจการโรงงาน

       2.2 กำหนดให้กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นนิติบุคคล การเลิกประกอบกิจการโรงงานต้องมีรายงานการประชุมของคณะผู้บริหารของนิติบุคคลที่มีมติเสียงข้างมากให้เลิกประกอบกิจการโรงงานหรือหนังสือแสดงมติของคณะผู้บริหารของนิติบุคคลเสียงข้างมากให้เลิกประกอบกิจการโรงงานแนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน 

        2.3 กำหนดสถานที่แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน โดยโรงงานในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานในต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

        2.4 กำหนดให้สามารถแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ 

       2.5 กำหนดวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งการออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบโรงงานหรือคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการเลิกประกอบกิจการโรงงาน

  1.   ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน กรณีประสงค์เปลี่ยนแปลงโรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานจำพวกที่ 1 หรือโรงงานจำพวกที่ 2 ตามมาตรา 28/1

       3.1 กำหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงโรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานจำพวกที่ 1 หรือโรงงานจำพวกที่ 2 โดยการให้ผู้รับอนุญาตแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน โดยให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมกับการแสดงความประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 1 หรือการแจ้งเพื่อเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

       3.2 กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงงาน โดยกรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 1 ให้แจ้งต่อผู้อนุญาต และกรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

       3.3 กำหนดสถานที่แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานโดยโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งกำหนดให้สามารถแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 พฤศจิกายน 2562

      สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!