หมวดหมู่: มติ ครม.

GVOร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ

 

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย

 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
 3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
 4. ร่างกฎกระทรวงการดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
 5. ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
 6. ร่างกฎกระทรวงการจัดทำบัญชี การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชีและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พ.ศ. ....
 7. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....

         ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ร่างกฎกระทรวง  สาระสำคัญ

 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยน พ.ศ. ....      กำหนดขนาดของสหกรณ์โดยพิจารณาจากข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ ปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแล้ว  ดังต่อไปนี้

สหกรณ์ขนาดใหญ่ หมายถึง สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่

5,000 ล้านบาทขึ้นไป  และชุมนุมสหกรณ์ทุกแห่ง

สหกรณ์ขนาดเล็ก  หมายถึง  สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์

น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....

1.คณะกรรมการต้องมีผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการเงิน การบัญชี  การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมและมีหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม โดยสหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนและสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน           

 1. กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการเงินการบัญชี การบริหารจัดการ และด้านอื่น ๆ ของกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงนี้จัดฝึกอบรมและมอบหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมทั้งส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
 2. กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้รวมถึงลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

          3.1 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

          3.2 มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน

          3.3 เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์แห่งอื่นรวมถึงสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ประเภทอื่น เว้นแต่เป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์      

 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจในการจัดการ  ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ  ของสหกรณ์ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้มีความสามารถในการจัดการงานของสหกรณ์ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพฯลฯ 
 2. ร่างกฎกระทรวงการดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....

4.1 กำหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบห้า

4.2 เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย  (1) ร้อยละแปดสิบของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว (2)  ทุนสำรอง

 1. ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....

5.1 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สหกรณ์ต้องแจ้งให้ทราบในเรื่องผลประโยชน์ค่าตอบแทนสวัสดิการ  และผลตอบแทนอื่นที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ  และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  การถูกดำเนินคดี  การถูกร้องเรียนถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกัน  รวมถึงรายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก

5.2 กำหนดให้สหกรณ์จัดทำ และเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกำหนด

5.3 ในการดำเนินงานสหกรณ์  คณะกรรมการสหกรณ์จะต้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

          5.3.1 การให้สินเชื่อหรือให้กู้กับกรรมการที่เป็นสมาชิก ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้กับสมาชิกอื่น

          5.3.2 การทำธุรกรรมกับกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว

          5.3.3 ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นค่าตอบแทน ซึ่งมิใช่บำเหน็จ เงินเดือน  รางวัล และเงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติฯลฯ

 1. ร่างกฎกระทรวงการจัดทำบัญชี

การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน  การสอบบัญชีและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พ.ศ. .... 

6.1 กำหนดให้สหกรณ์จัดทำบัญชี  งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์           

6.2 กำหนดให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

6.3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

 1. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... กำหนดให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบกําไรขาดทุน

งบทดลอง

การลงทุนในหลักทรัพย์

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน

เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ฐานะสภาพคล่องสุทธิ

รายงานการก่อหนี้

การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง

รายงานการสอบทานหนี้

การดำรงเงินกองทุน

แบบรายงานคุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

รายงานอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 พฤศจิกายน 2562

       สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!