หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (จัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

         ให้จัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ตช. ดังนี้  

  1. หน่วยงานภายใน ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการ และฝ่ายการศึกษา
  2. อำนาจหน้าที่ สนับสนุนการศึกษาเพื่อผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทางการสาธารณสุข ดำเนินการสอน ฝึกอบรมและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทางการสาธารณสุขของ ตช. และหน่วยงานอื่น ส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยทั้งรายบุคคล และการทำวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น รวมทั้ง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดำเนินงานสารบรรณ สารสนเทศ อุปกรณ์การศึกษา การบริการวิชาการงานปกครองแก่ผู้เข้ารับการศึกษา หรืออบรมดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล ส่งเสริมการศึกษาทางการแพทย์ และแพทยศาสตรศึกษา ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!