หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 1ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก

        ฟิทช์ เรทติ้งส์  – สิงค์โปร์ – 6 พฤศจิกายน 2562: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-currency Issuer Default Rating หรือ IDR) ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ที่ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวกและคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

      การประกาศคงอันดับเครดิตสากลของธนาคารสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวทั้งของ EXIM และของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลของรัฐบาลไทย (BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก/F1) ในขณะที่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EXIM ที่ ‘AAA(tha)’ เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ ทั้งนี้อันดับเครดิตของ EXIM มีปัจจัยสนับสนุนมาจากบทบาทที่สำคัญเชิงนโยบายของธนาคาร ความใกล้ชิดระหว่างธนาคารกับรัฐบาลและสถานะทางกฎหมายของธนาคารในฐานะที่เป็นธนาคารรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายเฉพาะ อีกทั้ง EXIM ยังมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้การสนับสนุนภาคส่งออก นำเข้า รวมถึงธุรกรรมด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทย

     EXIM มีสถานะทางการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นธนาคารจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาล (Extraordinary support) อย่างไรก็ตามธนาคารยังคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล เช่น การรับเงินชดเชยรายได้จากการดำเนินงานในโครงการตามนโยบายของภาครัฐ

       แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวกของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ EXIM สอดคล้องกับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย ในขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EXIM สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่คาดว่ารัฐบาลไม่น่าที่จะปรับลดความช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธนาคารลงในระยะกลาง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

    การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสากลของประเทศไทยอาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ (Support Rating Floor) ของ EXIM ซึ่งอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวกจากฐานะทางการคลังสาธารณะและฐานะหนี้สินต่างประเทศ (External and Public finance) ของประเทศไทยที่ยังมีความแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารเนื่องจากความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลน่าจะยังคงเป็นระดับต่ำที่สุดในประเทศ ดังนั้นอันดับเครดิตภายในประเทศของ EXIM ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุดแล้ว

               ฟิทช์อาจทำการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศและอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคาร หากรัฐบาลปรับลดโอกาสที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธนาคารลง ตัวอย่างของกรณีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น เช่น หากรัฐบาลลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญ บทบาทความสำคัญเชิงนโยบายของธนาคารปรับตัวด้อยลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของธนาคาร อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมด มีดังนี้

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1’

- อันดับเครดิตสนับสนุนคงอันดับที่ ‘2’

- อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำคงอันดับที่ ‘BBB+’

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

-อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ Medium Term Note ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คงอันดับที่ ‘BBB+’

Fitch Affirms Thailand's EXIM at 'BBB+'; Outlook Positive

Fitch Ratings - Singapore - 06 November 2019:

      Fitch Ratings has affirmed the Export-Import Bank of Thailand's (EXIM) Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) at 'BBB+' with Positive Outlook and its National Long-Term Rating at 'AAA(tha)' with Stable Outlook.

       A full list of rating actions is at the end of this rating action commentary.

KEY RATING DRIVERS

       The rating affirmation reflects Fitch Ratings' view that there is a high probability that the bank would benefit from state support if necessary. EXIM's Issuer Default Ratings (IDRs) and senior debt rating are at the same level as that of the sovereign (BBB+/Positive/F1). The National Long-Term Ratings of EXIM is at 'AAA(tha)', the highest rating on the National Rating scale. This is underpinned by EXIM's important policy roles, its close linkages to the Thai government, and its legal status as a state policy bank set up under specific legislation. EXIM is wholly owned by the Ministry of Finance, and was set up to support the country's import-export sector as well as promote cross-border investment and trade.

       EXIM has maintained a consistently sound financial performance, and has not needed extraordinary capital support. Nevertheless, there has been a track record of financial support, such as revenue compensation from implementing government initiatives.

      The Positive Outlook on EXIM's Long-Term IDR corresponds to the Positive Outlook on the Thailand's Long-Term Foreign-Currency IDR. The bank's Stable Outlook on its National Long-Term Rating indicates Fitch's expectations that the government's propensity to support the bank is unlikely to reduce in the medium term.

RATING SENSITIVITIES

       Any change in Thailand's sovereign rating would likely have an impact on the IDRs, senior debt rating and Support Rating Floor of EXIM. Thailand's Long-Term Foreign-Currency IDR is currently on Positive Outlook, supported by the country's sustained strength of external and public finance. A sovereign rating change is unlikely to affect the bank's National ratings, as the Thai sovereign's default risk would still be considered the lowest in the country. Furthermore, upside to the National ratings is not possible as they are already at the highest level.

     Fitch may downgrade EXIM's ratings if the sovereign's propensity to support the bank declines. For example, this could happen if the state materially reduces its shareholding, the bank's policy role is diminished, or if the bank changes its legal status. However, Fitch views such events as unlikely in the medium term.

      Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Primary Rating Analyst

Tamma Febrian

Associate Director

+65 6796 7237

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd.

One Raffles Quay #22-11, South Tower

Singapore 048583

Primary Rating Analyst

Thanasit Utamaphethai

Associate Director

+66 2 108 0154

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini

Bangkok 10330

Secondary Rating Analyst

Jindarat Sirisithichote

Associate Director

+66 2 108 0153

Secondary Rating Analyst

Thanasit Utamaphethai

Associate Director

+66 2 108 0154

Committee Chairperson

David Wong

Senior Director

+852 2263 9927

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!