หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

Fitch1


ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตและยกเลิกอันดับเครดิตสากลของ IBANK

     ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ – 6 พฤศจิกายน 2562: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตทั้งหมดของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) ซึ่งรวมถึงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ที่ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ AA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ พร้อมกันนี้ฟิทช์ประกาศยกเลิกอันดับเครดิตสากลของ IBANK ซึ่งประกอบด้วยอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น (Short-Term IDR) อันดับเครดิตสนับสนุน (Support Rating) และอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ (Support Rating Floor)

สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

         ฟิทช์ยกเลิกอันดับเครดิตดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลเชิงพาณิชย์ (Commercial Reasons)

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

     อันดับเครดิตของ IBANK สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ IBANK อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย 2 อันดับ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ที่ ‘AA(tha)’ ทั้งนี้อันดับเครดิตของ IBANK ที่ต่ำกว่าธนาคารรัฐอื่นที่จัดอันดับเครดิตโดยฟิทช์ (ซึ่งจะได้รับการจัดอันดับให้เท่ากับอันดับเครดิตสากลของประเทศไทยหรือให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(tha)) นั้นสะท้อนถึงบทบาทความสำคัญเชิงนโยบายที่ต่ำกว่าและเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการถือหุ้นในธนาคารที่ไม่ได้เป็นลักษณะการลงทุนระยะยาวเมื่อเทียบกับธนาคารรัฐแห่งอื่น รวมถึงการได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลในเชิงกฎหมายและการเงินที่มีความชัดเจนน้อยกว่า

     การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการได้ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของธนาคารเริ่มฟื้นตัวในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงของกระทรวงการคลังซึ่งเดิมถูกจำกัดไว้ที่ 49% นั้นได้ถูกยกเลิกเป็นการชั่วคราวตามแผนการเพิ่มทุนให้กับธนาคารและปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นใน IBANK ของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นเป็น 99.6% ภายหลังการเพิ่มทุนจำนวน 18.1 พันล้านบาท เมื่อไตรมาสที่ 4 ปี 2561

      นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวนมากไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐบาลในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งการที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่ IBANK เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนมุมมองของฟิทช์ในด้านโอกาสที่ธนาคารจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และฟิทช์คาดว่าธนาคารจะยังคงได้รับความช่วยเหลือต่อไปในอนาคต ทั้งนี้แม้ว่าผลการดำเนินงานของ IBANK ที่ปรับตัวดีขึ้นอาจช่วยให้ธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทเชิงนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต แต่ฐานะทางการเงินของธนาคารในปัจจุบันยังคงอ่อนแอรวมถึงการที่ธนาคารมีขนาดเล็ก ดังนั้นบทบาทเชิงนโยบายจึงยังคงมีอยู่อย่างจำกัด

      แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวกของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ IBANK สอดคล้องกับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย ในขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ IBANK สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่คาดว่าความช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาลแก่ธนาคารไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในระยะปานกลาง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

       อันดับเครดิตของ IBANK อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากฟิทช์พิจารณาแล้วเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ในระยะปานกลางที่ IBANK จะมีบทบาทในเชิงนโยบายที่มากขึ้นและความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้น

      ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารหากโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธนาคารลดลงแม้ว่าฟิทช์จะเชื่อว่าสถานะปัจจุบันของธนาคารที่เป็นธนาคารรัฐจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามฟิทช์อาจจะปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารเพิ่มเติมหากบทบาทเชิงนโยบายของ IBANK ปรับตัวลดลงหรือรัฐบาลลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญ

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมด มีดังนี้

               - อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘BBB-’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และยกเลิกอันดับเครดิต

               - อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F3’ และยกเลิกอันดับเครดิต

               - อันดับเครดิตสนับสนุนคงอันดับที่ ‘2’ และยกเลิกอันดับเครดิต

               - อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำคงอันดับที่ ‘BBB-’ และยกเลิกอันดับเครดิต

               - อันดับเครดิตในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

               - อันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

Fitch Affirms Islamic Bank of Thailand; Withdraws International Ratings

     Fitch Ratings - Bangkok/Singapore - 06 November 2019:

     Fitch Ratings has affirmed all ratings of Islamic Bank of Thailand (IBANK), including its Long-Term Issuer Default Rating (IDR) at 'BBB-' with a Positive Outlook, and its National Long-Term Rating at 'AA(tha)' with a Stable Outlook. At the same time, Fitch has withdrawn the international scale ratings of IBANK, comprising its Long-Term IDR, Short-Term IDR, Support Rating, and Support Rating Floor.

     A full list of rating actions is at the end of this rating action commentary.

      Fitch has chosen to withdraw the ratings of IBANK for commercial reasons.

KEY RATING DRIVERS

       Fitch believes that IBANK would benefit from a high probability of state support, if the need arises. IBANK's Long-Term IDR is two notches below that of the sovereign, while its National Long-Term Rating is at 'AA(tha)'. This wider notching compared with other state policy banks rated by Fitch, which have a Long-Term IDR that is equalised with that of the sovereign, or have National Long-Term Ratings at 'AAA(tha)', reflects the bank's more limited policy role, and our expectations that the state's shareholding in IBANK is not as long term and strategic compared with other state policy banks. Furthermore, there is a lower level of explicit legal and financial support from the government in IBANK's establishment act.

       IBANK's restructuring has led to some improvements in the bank's profile over the past several years. The Thai Ministry of Finance's (MOF) direct stake in IBANK was previously capped at 49%, but this has been temporarily waived as part of IBANK's recapitalisation. The MOF stake in IBANK is now 99.6%, following a THB18.1 billion capital injection in 4Q18. The MOF also moved a large portion of bad assets out of the bank to a state-owned asset-management corporation in June 2017. These significant initiatives reinforce our view on the state's propensity to support the bank, which we expect to continue. The improvement in IBANK's viability potentially enhances its ability to fulfil a policy role for the government, but this ability currently remains limited by its still-weak financial position and small size.

       The Positive Outlook on IBANK's Long-Term IDR is in line with the Positive Outlook on the Thai sovereign's Long-Term IDR. The Stable Outlook on IBANK's National Long-Term Rating reflects Fitch's expectations that the government's propensity to support the bank is unlikely to change in the medium term.

RATING SENSITIVITIES

       There could be upside to the ratings if Fitch assesses there is an increased probability that in the medium term, IBANK will see a strengthened policy role, with more pronounced government support and commitment to the bank.

      The agency may downgrade the ratings of IBANK if the sovereign's propensity to support the bank declines. Fitch does not at the moment expect changes to the bank's legal status as a state policy bank. However, the agency may take negative rating action if IBANK's policy role is significantly diminished, or if there is a substantial dilution in the state's effective ownership.

      Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Primary Rating Analyst

Parson Singha

Senior Director

+66 2 108 0151

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini

Bangkok 10330

Primary Rating Analyst

Tamma Febrian

Associate Director

+65 6796 7237

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd.

One Raffles Quay #22-11, South Tower

Singapore 048583

Secondary Rating Analyst

Thanasit Utamaphethai

Associate Director

+66 2 108 0154

Secondary Rating Analyst

Parson Singha

Senior Director

+66 2 108 0151

Committee Chairperson

David Wong

Senior Director

+852 2263 9927

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!