หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FITCH12 5ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิต CP ALL  ที่ A(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

      ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ- 6 พฤศจิกายน 2562: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ที่ ‘A(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้มีประกันของบริษัทฯ ที่ ‘A(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-term Rating) ของ CP ALL ที่ ‘F1(tha)’ ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ เป็น ‘A(tha)’ จาก ‘A-(tha)’  และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ เป็น ‘BBB+(tha)’ จาก ‘BBB(tha)’  

      อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CP ALL ที่ ‘A(tha)’ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในฐานะผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven มากกว่า 11,000 ร้านทั่วประเทศ บริษัทฯ มีเครือข่ายที่กว้างขวางกว่าและมีผลประกอบการที่ดีกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพการแข่งกันที่สูงขึ้น เนื่องจากการมีทำเลของร้านที่ดี ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม จุดแข็งเหล่านี้ถูกลดทอนลงจากการที่บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่ค่อนข้างสูง แม้ว่าฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินดังกล่าวจะทยอยลดลงในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

       อัตราส่วนหนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่อง: ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินที่วัดจากหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted net leverage) ของ CP ALL น่าจะลดลงมาอยู่ในระดับประมาณ 3.5 เท่า ณ สิ้นปี 2564 จาก 4.2 เท่า ณ สิ้นปี 2561  การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินเป็นผลจากการชะลอแผนการขยายสาขาไปต่างประเทศของบริษัทย่อยของ  CP ALL คือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ Makro (A(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)  ฟิทช์คาดว่า กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 8-10 ต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า

     โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายสาขา รวมถึงสาขาในรูปแบบ standalone ที่มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น และสามารถให้บริการต่างๆ ได้หลากหลาย ซึ่งน่าจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้น ฟิทช์คาดว่า CP ALL จะสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายลงทุนและการจ่ายเงินปันผลได้เช่นเดียวกับที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและเงินปันผลจ่าย (Free Cash Flow) ที่เป็นบวกได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

       ยอดขายเติบโตในระดับปานกลาง: ฟิทช์คาดว่ารายได้รวมของ CP ALL จะเติบโตในอัตราร้อยละ 9-10 ต่อปีในปี 2562 และร้อยละ 8-9 ต่อปีในปี 2563-2564 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายสาขา อัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิม (Same Store Sale Growth) ของร้าน 7-Eleven น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2-3 ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และความนิยมที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อแทนร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในขณะที่ยอดขายของ Makro น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก การฟื้นตัวของยอดขายจากสาขาภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ Omni-Channel รวมถึงยอดขายจากสาขาในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

      อัตราส่วนกำไรถูกแรงกดดันในระยะสั้น: ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่า ต่อยอดขาย (EBITDAR Margin) ของ CP ALL จะลดลงมาอยู่ในระดับร้อยละ 9.8 ถึงร้อยละ 9.9 ในปี 2562-2563 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปิดร้าน 7-Eleven สาขาใหม่ที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรสูงขึ้น นอกจากนี้ สาขาในต่างประเทศของ Makro ยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูง ในขณะที่รายได้ยังอยู่ในระดับต่ำในช่วงแรกของการเปิดดำเนินการ อย่างไรก็ตาม EBITDAR Margin ของ CP ALL น่าจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในปี 2564 จากกำไรขั้นต้นที่น่าจะเพิ่มขึ้นจากการบริหารสัดส่วนของสินค้าที่จำหน่ายในร้าน (Product Mix) รวมถึงความสามารถในการสร้างรายได้และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของสาขา

      การปรับเพิ่มอันดับเครดิตแก่หนี้ที่ไม่มีหลักประกันและหนี้ด้อยสิทธิ : อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ CP ALL  ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต เพื่อสะท้อนถึงความเห็นของฟิทช์ที่ว่า สิทธิของเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันไม่ได้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีลำดับสิทธิสูงกว่าหรือเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันอย่างมีนัยสำคัญอีกต่อไป  โดยอัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับสิทธิสูงกว่าต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ได้ลดลงมาอยู่ในระดับประมาณ 2.0 เท่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นระดับที่ฟิทช์พิจารณาว่าสิทธิของเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันไม่ได้ด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันหรือมีลำดับสิทธิที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

     ฟิทช์ คาดว่า CP ALL จะทยอยชำระคืนหุ้นกู้ที่มีประกันที่ถึงกำหนดชำระในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ในขณะที่ Makro ชะลอการขยายสาขาไปต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน การปรับเพิ่มอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ สะท้อนถึงสัดส่วนที่ลดลงของหนี้ที่มีหลักประกันในโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งทำให้แนวโน้มในการได้รับชำระคืนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ด้อยสิทธิเพิ่มสูงขึ้น

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

      CP ALL มีสถานะทางการตลาดในประเทศไทยที่แข็งแกร่ง ซึ่งเปรียบเทียบได้กับบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจอื่นๆ เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC (A+(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม CP ALL มีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งกว่า ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่งรายใหญ่อันดับสองเป็นอย่างมากนอกจากนี้ CP ALL ยังมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอตลอดวัฏจักรของธุรกิจมากกว่า เนื่องจาก CP ALL จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ในขณะที่กระแสเงินสดของ SCC ต้องเผชิญกับความต้องการสินค้าที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรและความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้ได้รับการชดเชยบางส่วนจากการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดีกว่าของ SCC อย่างไรก็ตาม สถานะทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าของ CP ALL ไม่สามารถที่จะชดเชยกับอัตราส่วนหนี้สินของ CP ALL ที่สูงกว่า SCC ได้ ทำให้อันดับเครดิตของ CP ALL อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตของ SCC หนึ่งอันดับ

      CP ALL มีสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC (A(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย ซึ่งเพียงพอที่จะชดเชยอัตราส่วนหนี้สินที่สูงกว่า SCCC ได้ ดังนั้น ทั้งสองบริษัทจึงมีอันดับเครดิตอยู่ในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ SCCC สะท้อนถึงการที่บริษัทฯ กำลังเผชิญกับความท้าทายในการลดระดับอัตราส่วนหนี้สินให้ลงมาอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับอันดับเครดิตในปัจจุบัน

     อันดับเครดิตของ CP ALL อยู่ในระดับเดียวกับสถานะเครดิตโดยลำพังของ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ A+(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ สถานะเครดิตโดยลำพังที่ a(tha)) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่อันดับสองของประเทศ GPSC มีรายได้และอัตราส่วนกำไรที่มีความสม่ำเสมอมากกว่า CP ALL เล็กน้อย เนื่องจากมีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกับลูกค้าซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยป้องกันบริษัทฯ จากความเสี่ยงด้านปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า

     อย่างไรก็ตาม ด้วยความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของ CP ALL รวมถึงความต้องการที่สม่ำเสมอของสินค้าที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้รายได้และอัตราส่วนกำไรของ CP ALL มีความผันผวนที่ต่ำเช่นกัน สถานะทางธุรกิจของ  GPSC ที่แข็งแกร่งกว่า CP ALL เล็กน้อย จึงชดเชยกับอัตราส่วนหนี้สินของ GPSC ที่สูงกว่า CP ALL เล็กน้อยหลังจากที่ GPSC เข้าซื้อกิจการของ  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW  ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในประเทศ รวมถึงแผนการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ อันดับเครดิตของ  GPSC ที่ A+(tha) เป็นผลจากการปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นหนึ่งอันดับเพื่อสะท้อนถึงความเกี่ยวโยงในระดับปานกลางกับกลุ่ม ปตท. (AAA(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)

สมมุติฐานที่สำคัญ

สมมุติฐานที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณการ

               - รายได้รวมมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 9-10 ต่อปี ในปี 2562 และร้อยละ8-9 ต่อปีในปี 2563 -2564

               - EBITDAR Margin ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 9.8 ถึงร้อยละ 10 ในปี 2562-2564

               -มีการเปิดร้านค้า 7-Eleven ใหม่จำนวน 700 สาขาต่อปีในช่วงปี 2562-2564 และร้านค้าขนาดใหญ่ภายในประเทศของ Makro จำนวน 5-8 สาขาต่อปีในปี 2562-2564

               - มีการเปิดสาขาในต่างประเทศของ Makro 3 สาขาในปี 2562 และการขยายสาขาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ 2.6 พันล้านบาทในปี 2563 และประมาณ 1.6 พันล้านบาทในปี 2564

               - ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนจำนวน 1.9 หมื่นล้านบาทในปี 2562 และประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาทต่อปีในปี 2563-2564  ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในต่างประเทศของ Makro ด้วย

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยบวก:

        - FFO adjusted net  leverage อยู่ในระดับต่ำกว่า 3.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยลบ:

        - FFO adjusted net  leverage อยู่ในระดับสูงกว่า 4.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง

        - EBITDAR Margin ที่ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 7.5 อย่างต่อเนื่อง

สภาพคล่อง

       สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง:  สภาพคล่องของ CP ALL มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากเงินสดในมือจำนวน 3.2 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง รวมถึงความสามารถในการออกหุ้นกู้ในตลาดตราสารหนี้  CP ALL มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยประมาณ 1.8 แสนล้านบาท (รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 2 หมื่นล้านบาท)  ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562  โดยประมาณร้อยละ 10 ของหนี้สินดังกล่าวจะครบกำหนดชำระคืนในอีก 12 เดือนข้างหน้านับจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2562  ประมาณร้อยละ 93 ของหนี้สินทั้งหมดของ CP ALL เป็นหุ้นกู้สกุลเงินบาท โดยร้อยละ 45 ของจำนวนนี้เป็นหุ้นกู้มีหลักประกันเป็นหุ้นของ Makro 

      อัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรงไว้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของ CP ALL ไม่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ TAS32 ที่มีการปรับหลักเกณฑ์การจัดประเภทตราสารหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน  ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2563  ภายใต้หลักเกณฑ์ของ TAS32 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินจากเดิมที่ได้รับการจัดประเภทเป็นทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ออกตราสารบางรายไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ได้

สรุปรายการปรับปรุงงบการเงิน

       - การปรับปรุงยอดคงเหลือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ให้เป็นยอดที่ต้องชำระเมื่อมีการไถ่ถอน แทนที่จะเป็นยอดสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตามที่แสดงไว้ในงบการเงิน

Fitch Affirms CP ALL's Rating at 'A(tha)'; Outlook Stable

Fitch Ratings - Bangkok - 06 November 2019:

        Fitch Ratings (Thailand) Limited has affirmed food retailer CP ALL Public Company Limited's National Long-Term Rating at 'A(tha)' with a Stable Outlook. The agency has upgraded the National Long-Term Rating of its unsecured bonds to 'A(tha)' from 'A-(tha)' and the National Long-Term Rating of its subordinated perpetual debentures to 'BBB+(tha)' from 'BBB(tha)'.

       CP ALL's 'A(tha)' National Long-Term Rating is driven by its strong market position as the largest convenience-store operator in Thailand, with a network of over 11,000 7-Eleven outlets. The company's network is substantially larger and has performed better than its closest rivals despite rising competition due to the strategic locations of most of its stores, which makes it the key beneficiary of the ongoing shift in domestic consumption patterns. These strengths are counterbalanced by the company's moderately high leverage, although we expect leverage to drop over the next two to three years.

KEY RATING DRIVERS

       Continued Deleveraging: Fitch expects CP ALL's funds from operations (FFO) adjusted net leverage to continue to fall to around 3.5x by 2021 from 4.2x in 2018. Deleveraging will primarily be driven by the slower-than-planned overseas expansion of its wholesale subsidiary, Siam Makro Public Company Limited (Makro; A(tha)/Stable). We expect EBITDA to rise by 8%-10% per year in the next three years, supported by store expansion including a higher mix of standalone format stores with larger space that offer a wider suite of services. We expect CP ALL to strike a balance between capex and shareholder returns in line with its record, and continue to generate positive free cash flows (FCF) over the medium term.

       Moderate Sales Growth: We forecast CP ALL's consolidated sales to rise by 9%-10% in 2019 and 8%-9% a year in 2020-2021, supported by new store openings. 7-Eleven's same-store sales should rise 2%-3% a year over the next two to three years in line with Thai GDP growth and an increasing preference for convenience stores over traditional retail formats. Makro's revenue is also likely to be supported by the recovery in its domestic store sales from the ongoing implementation of its omni-channel services to offer multiple shopping avenues, and increasing contribution from overseas stores.

      Short-Term Margin Pressure: Fitch expects CP ALL's EBITDAR margin to decrease to 9.8%-9.9% in 2019-2020 from higher operating costs related to the move towards a higher mix of larger-sized stores, which carry higher personnel expense, as well lower revenue generation and the higher start-up costs of Makro's overseas expansion. However, its EBITDAR margin is likely to improve gradually starting 2021, supported by an increase in the gross margin from its product-mix management as well as its stores' increasing efficiency and productivity.

        Unsecured and Perpetual Debt Upgraded: CP ALL's senior unsecured debt has been upgraded to reflect our view that unsecured creditors' interests are no longer materially subordinated to that of its prior-ranking or secured creditors. CP ALL's prior-ranking debt has fallen to about 2.0x of trailing 12-month EBITDA by end-June 2019, the threshold above which subordination is considered to be material. We expect CP ALL to continue to repay its secured bonds over the next two to three years amid Makro's less aggressive expansion. Similarly, the upgrade of CP ALL's perpetual debentures also reflects the reduced significance of secured debt in the company's capital structure and the consequent improvement in the recovery prospects of subordinated creditors.

DERIVATION SUMMARY

     CP ALL's strong domestic market position can be compared with that of peers such as The Siam Cement Public Company Limited (SCC, A+(tha)/Stable), the largest cement and downstream petrochemicals producer in Thailand. CP ALL has a stronger competitive position, with a market share that is significantly larger than that of its closest rival. CP ALL's cash flows are also more stable across the cycle as they stem from largely non-discretionary demand while SCC's cash flows are more exposed to cyclical demand and fluctuations in commodity prices, although somewhat offset by SCC's higher business diversification. Nevertheless, CP ALL's stronger business risk profile is more than offset by its higher leverage versus SCC, resulting in the one-notch lower rating.

     CP ALL has a significantly stronger business risk profile than Siam City Cement Public Company Limited (SCCC, A(tha)/Negative), the second-largest cement producer in Thailand. This more than compensates for CP ALL's higher financial leverage, resulting in both companies being rated at the same level. The Negative Outlook on SCCC's A(tha) National Long-Term Rating nevertheless reflects the challenges it faces in deleveraging to a level more consistent with its rating.

               CP ALL is rated in line with the Standalone Credit Profile of Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC, A+(tha)/Stable, Standalone Credit Profile: a(tha)), the second-largest privately held power-generation company in Thailand. GPSC has slightly more stable revenue and margins than CP ALL, supported by long-term power purchasing agreements with Electricity Generating Authority of Thailand, and customers with strong credit profiles, which protect the company against volume risk. However, CP ALL's strong competitive position and the stable demand for daily essential goods enable it to have low volatility in its revenue and margins. GPSC's slightly stronger business profile is offset by its marginally higher leverage than CP ALL due to the power-generation company's recent acquisition of GLOW Energy Public Company Limited, another Thai power and steam producer, and large planned investments. GPSC's final rating of 'A+(tha)' incorporates a one-notch uplift from moderate linkages with its parent, PTT Public Company Limited (AAA(tha)/Stable).

KEY ASSUMPTIONS

    Fitch's Key Assumptions Within Our Rating Case for the Issuer

       - Revenue growth of 9%-10% in 2019 and 8%-9% per year in 2020-2021;

        - EBITDAR margin to decrease slightly to 9.8%-10.0% in 2019-2021;

       - CP ALL to open 700 new 7-Eleven stores per year in 2019-2021 and five to eight large-format Makro stores a year in Thailand in 2019-2021;

        - Three Makro stores to open overseas in 2019 and continued expansion overseas with capex of about THB2.6 billion in 2020 and about THB1.6 billion in 2021;

       - Total capex of about THB19 billion in 2019 and about THB22 billion a year in 2020-2021, including capex for Makro's overseas expansion.

RATING SENSITIVITIES

               Developments That May, Individually or Collectively, Lead to Positive Rating Action

               - FFO adjusted net leverage at less than 3.5x on a sustained basis

               Developments That May, Individually or Collectively, Lead to Negative Rating Action

               - FFO adjusted net leverage above 4.5x on a sustained basis

               - Deterioration in the EBITDAR margin to below 7.5% on a sustained basis

LIQUIDITY AND DEBT STRUCTURE

       Strong Liquidity: CP ALL's liquidity is mainly supported by its cash balance of THB32 billion at end-June 2019, its robust FCF generation as well as its strong access to debt markets. CP ALL had total interest-bearing debt of THB177 billion as of end-June 2019, including perpetual bonds of THB20 billion. About 10% of its interest-bearing debt will be due in the 12 months from end-June 2019. About 93% of total debt is in Thai baht bonds, out of which about 45% is secured by Makro shares.

      CP ALL's debt covenants are not affected by the implementation of the new Thai Accounting Standards for the treatment of perpetual bonds (TAS 32) starting 1 January 2020. Under TAS 32, most of the existing perpetual bonds will be re-classified from equity to debt in the financial statements and may cause some issuers to breach debt-to-equity covenants on their loan agreements.

SUMMARY OF FINANCIAL ADJUSTMENTS

    The outstanding amount of subordinated perpetual debentures is based on the face value due at maturity, instead of net of issuance cost shown in the audited financial statements.

    Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Primary Rating Analyst

Somruedee Chaiworarat

Director

+66 2 108 0160

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini

Bangkok 10330

Secondary Rating Analyst

Nichaya Seamanontaprinya

Associate Director

+66 2 108 0161

Committee Chairperson

Hasira De Silva, CFA

Senior Director

+65 6796 7240

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!