หมวดหมู่: ปปช.

10468 SME Dธพว. ได้รับ 91.92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ A
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ หน่วยงานภาครัฐ โดย ป.ป.ช.

          ป.ป.ช. ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 62 ปรากฏว่า ธพว. ได้รับ 91.92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ A นับเป็นลำดับ 14 จาก 54 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว บ่งบอกมีพัฒนาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสต่อเนื่อง ผลจากผู้บริหารและพนักงานรวมพลังยึดธรรมาภิบาลขับเคลื่อนองค์กร

          นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์การมหาชน เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ผลปรากฏว่า ธพว. ได้รับ 91.92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ A และอยู่ในลำดับที่ 14 จาก 54 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

          สำหรับคะแนนดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (2561) ซึ่ง ธพว. ได้รับ 91.91 คะแนน บ่งบอกว่ามีพัฒนาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance : CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นนำทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ ธพว. จะนำไปใช้และถือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในธนาคาร นำไปสู่การเป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐ ที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

          นางสาวนารถนารีกล่าวเสริมว่า ผลการประเมินที่เพิ่มขึ้น เกิดจากผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ร่วมใจกันประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมแจ้งเรื่องการยึดหลักธรรมาภิบาลให้หน่วยงานที่ทำธุรกรรมกับ ธพว. ได้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.ทุกระดับร่วมมือกันตอบแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเน้นย้ำบทบาทการเป็นธนาคารที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทำที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

          ทั้งนี้ ธพว. จะยึดมั่นพันธกิจเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา และเป็นหนึ่งในเครื่องมือของรัฐบาล เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะระดับรากฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจไทย

 


AO10468

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!