หมวดหมู่: ปปช.

10376 กบขกบข. เข้าประเมิน ITA ปีแรก ทำคะแนนสูงถึง 94.38
ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 โดย ป.ป.ช.

          กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นปีแรก ทำคะแนนสูงถึง 94.38 อยู่ในระดับ A ยืนหยัดมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

          นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นปีแรก ทำคะแนนได้สูงถึง 94.38 อยู่ในระดับ A โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน และ กบข.ได้รับการประเมินได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐ

          ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถของ กบข. โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

          ทั้งนี้ กบข. ตัดสินใจขอเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เพื่อให้การประเมินดังกล่าว เป็นกลไกในการตรวจสอบวัดผลคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กบข. โดยตัวชี้วัดในการประเมินประกอบด้วย 1.การปฏิบัติหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อำนาจ 4.การใช้ทรัพย์สินราชการ 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6.คุณภาพการดำเนินงาน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8.การปรับปรุงการทำงาน 9.การเปิดเผยข้อมูล และ 10.การป้องกันการทุจริต

          กบข. จะนำผลการประเมินที่ได้รับไปใช้ในการวางแผน ตรวจสอบ ปฏิบัติและกำกับการดำเนินงานของกองทุน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ที่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับประเทศต่อไป

 


AO10376

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!