หมวดหมู่: คลัง

1aaa ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

กรมบัญชีกลางดำเนินงานมา 129 ปี พร้อมเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

     กรมบัญชีกลางดำเนินงานตามภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด’ มา 129 ปีแล้ว มั่นใจ..พร้อมเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

     นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันนี้ (7 ต.ค. 62) กรมบัญชีกลางได้จัดงาน    วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 129 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ต.ค.ของทุกปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมบัญชีกลางยึดมั่นในการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางมีแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

   อาทิ ยังคงเดินหน้าดำเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการ National e-Payment ภาครัฐ โดยจะขยายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง จากเดิมที่เคยจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ จ. สิงห์บุรี และจะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิใน จ.สมุทรสงคราม และ จ.อุทัยธานี ในเดือน พ.ย. 62  จากนั้นจะเริ่มทยอยจ่ายต่อไปจนครบ 76 จังหวัด ภายในเดือน ม.ค. 63 อีกทั้ง ยังคงดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งล่าสุด (วันที่ 1 ต.ค. 62) มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (ค่าประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน และค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน) เริ่มต่ออายุตั้งแต่ต.ค. 62 – ก.ย. 63 และมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ โดยจะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว 5% เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน 500 บาท/คน/เดือน เริ่มต่ออายุตั้งแต่ พ.ย. 62 – ก.ย. 63

         นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ การเปลี่ยนมาใช้ระบบ New GFMIS Thai เพื่อให้การบริหารการเงินการคลังภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปข้อมูลเป็นรายวันได้ (จากเดิมสรุปเป็นรายสัปดาห์)มีช่องทางการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ (Interface) ได้มากกว่าเดิม และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบงานได้มากขึ้นด้วย โดยจะเริ่มขึ้นระบบ New GFMIS Thai กับ 5 หน่วยงานนำร่อง ในเดือน พ.ค. 63

     อีกทั้ง ยังได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ หรือ e-Payment Portal of Government ซึ่งเป็นระบบงานเบ็ดเสร็จสำหรับการรับและนำเงินส่งคลังของหน่วยงานของรัฐ ครอบคลุมการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และภาครัฐกับภาคประชาชน เช่น การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต โดยไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่ส่วนราชการด้วยตนเองอีกต่อไป เพียงเข้ามาทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถออกใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และนำไปชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ATM Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น และในเดือน ธ.ค. 62 จะมีการลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อขยายช่องทางการชำระเงินให้สะดวกมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในปี 63 กรมบัญชีกลางจะสั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางได้ทั้งหมด รวมไปถึง การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain) มาช่วยในระบบ

    การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยนำมาช่วยในเรื่องความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบที่มา ของการทำธุรกรรมได้ เนื่องจากสามารถนำมาใช้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันที่ผู้ค้าภาครัฐยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที พื่อFMIS grnjvี่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ลข

    อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมบัญชีกลางพร้อมที่จะก้าวสู่ปีที่ 130 อย่างยั่งยืนต่อไป โดยจะมุ่งพัฒนาผลการดำเนินงานตามค่านิยมของกรมบัญชีกลาง ‘ซื่อสัตย์ โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินัยการคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนา’ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารการเงินการคลังของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!