หมวดหมู่: กสทช.

1.AAA A AABBTC

สำนักงาน กสทช. จับมือ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงาน’Forum on Digital Cooperation’ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

      สำนักงาน กสทช. ร่วมกับกระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกนโยบายและกฎระเบียบด้านโทรคมนาคม สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของรัสเซีย จัดการประชุม “Forum on Digital Cooperation” ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเจรจาธุรกิจ ขยายผลพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรธุรกิจการสื่อสาร ไทย – รัสเซีย

      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและการดำรงชีวิตประจำวัน ประชาชนมีความต้องการเข้าถึงสื่อและต้องการติดต่อสื่อสารได้ในทุกที่ ทุกเวลา แบบ Real Time ซึ่ง กสทช. และ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ต่างให้ความสำคัญทั้งในส่วนของการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยทั้งสององค์กรได้ลงนามใน Joint Statement ในวันที่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความร่วมมือและยกระดับการพัฒนาด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมของทั้งสองประเทศ ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. International Mobile Roaming (IMR) เน้นความร่วมมือ และส่งเสริมการเจรจาเชิงธุรกิจเพื่อลดต้นทุนการให้บริการ โดยมีเจตนาให้เกิดการลดอัตราค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (Roaming) ระหว่างกัน 2. Digital Broadcasting Television แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวปฏิบัติในการพัฒนาโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่ออกอากาศ และ 3. Security of Telecommunication Usage แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยในการใช้บริการโทรคมนาคม

        การประชุมแบ่งเป็นด้านโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งมีหัวข้อสำคัญในการประชุม คือ ด้านกิจการโทรคมนาคม หารือเรื่องการอำนวยความสะดวกและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภคในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โอกาสและความท้าท้ายในการประกอบกิจการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแผนในการเปิดให้บริการ 5G ของทั้งสองประเทศ ตลอดจนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และแนวทางการป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

         ด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ หารือประเด็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจในการนำเสนอเนื้อหาสื่อผ่านช่องทางใหม่ๆ หรือ New Media รวมถึงทักษะและเทคนิคในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผู้คนหันมาใช้งาน Digital Platform มากขึ้น ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจให้สอดรับกับยุค Digital Life ตลอดจนมุ่งหารือสถานการณ์ OTT โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และด้านการศึกษา หารือในภาพของอุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

 

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!