หมวดหมู่: กลต.

1.AAA A AAA7Asia Pacific

ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลการควบรวมกิจการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2562

     ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลการควบรวมกิจการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2562 (Asia Pacific Takeovers Regulators Conference 2019) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำกับดูแลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการควบรวมกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       การประชุมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 กันยายน 2562 มีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เข้าร่วมทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ ฮ่องกง และไทย โดยในปีนี้ ก.ล.ต. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เป็นเจ้าภาพจัดครั้งแรกเมื่อปี 2556  

     นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การควบรวมกิจการเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคธุรกิจ โดยนโยบายจากภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการควบรวมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎกติกาที่สร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้ถือหุ้นขณะที่มีช่องทางที่เอื้ออำนวยให้เกิดการควบรวมกิจการ

       “การประชุมหน่วยงานกำกับดูแลการควบรวมกิจการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะเป็นตัวช่วยผลักดันความร่วมมือในกลุ่มองค์กรกำกับดูแลในภูมิภาค มีการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง เทคนิค ตลอดจนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการเพื่อให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ” นางสิริวิภา กล่าว

       ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนไทยเฉลี่ย 14 บริษัทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 712 แห่ง โดยมีมูลค่าของธุรกรรมรวมกันประมาณ 13,600 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์รวม

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!