หมวดหมู่: พาณิชย์

 

 01 CFABYEN

อาเซียนเตรียมใช้ระเบียบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับปรับปรุงใหม่ มี.ค.63

     กรมการค้าต่างประเทศเผยอาเซียนกำหนดการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียนฉบับปรับปรุงใหม่ ภายใน 31 มี.ค.63 มั่นใจช่วยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนธุรกรรม ให้กับผู้ประกอบการไทย

         นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียนให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจปัจจุบันว่า คณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Intersessional SC-AROO) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ตั้งเป้ากำหนดเริ่มใช้บังคับการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติฯ ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ดังกล่าวในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หลังจากคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนให้การรับรองระเบียบปฏิบัติฯ และประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จ

         “ก่อนหน้านี้ ไทยและอาเซียนได้บรรลุข้อตกลงการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียนให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน โดยให้ยกเลิกการระบุราคา FOB บนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ทุกกรณี จากเดิมที่กำหนดให้ต้องระบุราคา FOB ภายใต้เกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาค และยอมรับการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) ใน Form D ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรปลายทาง อันเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของลายมือชื่อที่ปรากฏบน Form D และตัวอย่างลายมือชื่อที่แจ้งไว้กับศุลกากรปลายทาง รวมถึงป้องกันการปลอมแปลง Form D โดย กรมฯ มั่นใจว่าการปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับความสะดวกในการยื่นขอรับและขอใช้สิทธิ Form D”

        นอกจากนี้ ระเบียบปฏิบัติฯ ที่ปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้ ได้ควบรวมระเบียบปฏิบัติฯ ภายใต้โครงการนำร่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนจากสองโครงการเป็นหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่า ASEAN-Wide Self-Certification (ASWC) ก่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองด้วย

        ทั้งนี้ ไทยและอาเซียนอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำระบบการขึ้นทะเบียนและฐานข้อมูลผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ศุลกากรปลายทางเข้าสู่ระบบฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิฯ ได้สะดวกทันท่วงทียิ่งขึ้น โดยไม่เกิดความสับสนว่าข้อมูลชุดใดที่อัพเดตล่าสุด เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองได้ทันทีหลังจากที่ลงทะเบียนกับกรมฯ 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!