หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

BTS คณกวน กาญจนพาสน 1BTS บีทีเอสกรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่  2  

      บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2562 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) หมวดอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่งติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการได้รับการยอมรับในการที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนชั้นนำ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

      นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิก DJSI Emerging Market ติดต่อกันเป็นปีที่ 2   ซึ่งเป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

     นายกวิน กล่าวว่า กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการดำเนินธุรกิจหลักในระบบขนส่งมวลชน  ซึ่งเป็นการระบบการขนส่งคาร์บอนต่ำที่ไม่เพียงแต่ช่วยตอบสนองความเร่งรีบของสังคมในปัจจุบัน หากแต่ยังช่วยลดปัญหามลพิษอันเกิดจากการคมนาคมขนส่งในรูปแบบเดิม

       ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนระบบรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

       นายกวิน กล่าวว่า บีทีเอสกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่น และความพยายาม ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิดของพนักงาน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดเวลา ให้เห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกันตามเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) โดยมีเป้าหมายสำคัญ 17 เป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนหลักการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UN Global Compact) ด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

        นายกวิน กล่าวว่า  นับจากนี้ บริษัทฯ จะยังเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพากลุ่มบริษัทบีทีเอสไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน

         Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เป็นดัชนีจัดอันดับผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก โดยมี RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เป็นผู้ประเมินจัดอันดับ โดยมีเกณฑ์กำหนดว่า บริษัทที่จะเข้ารับการประเมินได้จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน และมี Free Float Market Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market Index สูงสุด 2500 บริษัทแรก และกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม Emerging Markets สูงสุด 800 บริษัทแรก ตลอดจนกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 3,517 บริษัททั่วโลก

เกี่ยวกับบีทีเอส กรุ๊ปฯ

         บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ ผ่านการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ซึ่งมีกว่า 100 บริษัท โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกของหุ้น BlueChip ที่อยู่ในดัชนี SET50 โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีมูลค่าตามราคาตลาด 150,702.4 ล้านบาท (หรือ 5.0 พันล้านเหรียญดอลลาร์หสรัฐ) 

        กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการผสานพลังและศักยภาพของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และครอบคลุมในทุกด้านตามความเหมาะสม ความชำนาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภท ตลอดจนมุ่งเน้นขยายการลงทุนและเติบโตในพื้นที่ที่แต่ละธุรกิจมีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง โดยมีธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างและเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดแนวการขยายตัวของเมือง เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ลงตัว และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองตามแนวคิด “CITY Solutions” ที่จะนำไปสู่การสร้างรูปแบบของเมืองในอนาคต เพื่อวิถีชีวิตที่สมดุลและกลมกลืน 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!