หมวดหมู่: เกษตร

1aaagE1กรมประมง

กรมประมงคว้า 6 รางวัลเลิศรัฐประจำปี 62 บทพิสูจน์แห่งความทุ่มเท

        นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปีพ.ศ. 2562 จำนวน6 รางวัลใน2 สาขาได้แก่สาขาบริการภาครัฐจำนวน3 รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจำนวน3 รางวัลจากมติผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการและในปีนี้กรมประมงได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปีพ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัลในวันที่13 กันยายน2562   ณห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูมอิมแพ็คเมืองทองธานีซึ่งผลงานที่ได้รับมีดังนี้

รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐดังนี้

  • • ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ: ระดับดีเด่น

      1) ระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมง(Single Window 4 Fishing Fleet) เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมเจ้าท่ากรมประมงและกรมการจัดหางาน

  • • ประเภทการบริการเป็นเลิศ: ระดับดีเด่น

        2) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ปม. 1:หัวเชื้อจุลินทรีย์ปม1 มีคุณสมบัติในการควบคุมปริมาณสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์น้ำโดยเฉพาะโรคระบาดในกุ้งอีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรในการลดการใช้ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำให้ผลผลิตมีความปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อนและเนื่องด้วยเกษตรในปัจจุบันมีความต้องการหัวเชื้อจุลินทรีย์ปม1 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมประมงจึงได้มีการเพิ่มหน่วยผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจากผลตอบรับที่ดีจึงส่งผลทำให้ผลงานนี้ได้รับรางวัลเป็นครั้งแรก

  • • ประเภทนวัตกรรมการบริการ: ระดับดี

      3)การควบคุมการทำการประมงพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบFishing Info : เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมการแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมงจะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบข้อมูลสำคัญที่กำหนดพร้อมประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ประชาชนและสร้างมาตรฐานในการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมIUU Fishing

 

รางวัลเลิศรัฐสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมดังนี้

  • • ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม(Effective Change) ระดับดี

      4) โครงการอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน้ำสวี: กรมประมงได้จัดทำโครงการดังกล่าวโดยเน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ำชุมชนของตนเองโดยการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งก้ามกรามและคอยให้คำปรึกษาต่างๆเพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ในลุ่มน้ำสวีให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

     5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการธนาคารปลาชุมชน

หนองคูบ้านตูมตำบลทองหลางอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา: การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม โดยยึดแนวทางการทำงานแบบบูรณาการระหว่างกรมประมงกับชุมชนซึ่งมีการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำของชุมชนดังกล่าวตลอดจนมีการแลกปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินโครงการธนาคารสัตว์น้ำเพื่อให้นำไปปรับใช้และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายธนาคารสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • • ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือระดับดีเด่น

     6) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมบ้านซับสมบูรณ์ตำบลทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือนางหนูแดงทองใบ:โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยผู้ใหญ่บ้านคือนางหนูแดงทองใบผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนจนนำไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำที่เปรียบเสมือนธนาคารผลิตสัตว์น้ำของชุมชนเพื่อเป็นอาหารและสร้างรายได้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว OTOP ที่สืบสานความเป็นท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงในท้องถิ่นต่อไป

       สำหรับ รางวัลที่กรมประมงได้รับมานั้นแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยอุตสาหกรรมประมงไทยและเกษตรกรชาวประมงในด้านมีส่วนร่วมทำให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูแหล่งน้ำทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนของตนเองถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงทุกคนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่กรมประมงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานเสียสละอดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในภาคการประมงของไทย...รองอธิบดีกรมประมงกล่าว 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!