หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 21ฟิทช์ เพิ่มอันดับเครดิตระยะสั้นของ UOBT เป็น 'F1' จาก 'F2' และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว ที่ 'A-'

     ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ – 2 กันยายน 2562: ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น ของธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBT เป็น ‘F1’ จาก ‘F2’ และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ ‘A-’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

      อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเนื่องจากฟิทช์ประเมิoว่าโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติจากธนาคารแม่ของ UOBT ซึ่งคือ United Overseas Bank Limited (UOB, ‘AA-’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+) มีความแน่นอนมากขึ้นในระยะสั้น UOBT มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกันกับธนาคารแม่และยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกลยุทธ์ในด้านภูมิภาคของกลุ่ม นอกจากนี้ฟิทช์มองว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคในการที่ทางกลุ่มจะให้การช่วยเหลือด้านเงินทุนจากกลุ่มแก่ UOBT

 

สำหรับ รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

      ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตสนับสนุน อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

       อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตสนับสนุน อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารสะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ว่าธนาคารน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติจากธนาคารแม่ โดย UOB มีสัดส่วนการถือหุ้นเกือบ 100% ใน UOBT และมีการเชื่อมโยงในด้านการบริหารงาน การดำเนินงาน อีกทั้งยังมีการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ UOB มีธนาคารลูกอยู่ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2542 และ UOBT มีวัฒนธรรมองค์กรและระบบที่สอดคล้องกับธนาคารแม่อย่างมาก

      อันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT ที่ 'AAA (tha)' สะท้อนถึงระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นหรือธนาคารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับภายในประเทศจากฟิทช์ โดยอันดับเครดิตดังกล่าวเป็นอันดับเครดิตที่ให้แก่ผู้ธนาคาร/บริษัทที่ฟิทช์มองว่ามีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ออกตราสารรายอื่นในประเทศ อันดับเครดิตของ UOBT พิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจาก UOB ซึ่งมีอันดับเครดิตที่สูงกว่าอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ ‘BBB+’ อยู่หลายอันดับ อันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT สอดคล้องกับวิธีพิจารณาอันดับเครดิตของสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทยที่มีอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวอยู่ในระดับเดียวกัน

      อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ UOBT ได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของฟิทช์

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

       อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ UOBT สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีของธนาคาร และการที่ธนาคารมีฐานะเงินกองทุนที่เพียงพอ ธนาคารได้พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจในด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยและบริการด้านการธนาคารระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามเครือข่ายทางธุรกิจโดยรวมของธนาคารที่ยังคงมีขนาดเล็กสำหรับตลาดในประเทศไทย (โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเงินฝากที่ 3%) ซึ่งส่งผลให้ธนาคารมีข้อจำกัดด้านการกระจายตัวของรายได้และการบริหารค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศไทย อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารยังพิจารณาถึงการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานตามปรกติจาก UOB เช่นในด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และด้านการดำเนินงานซึ่งฟิทช์คาดว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

      สภาพแวดล้อมการดำเนินงานได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาอีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการกำกับดูแลความเสี่ยงเชิงระบบสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย (เริ่มในเดือนเมษายน 2562) ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความกังวลเรื่องหนี้สินภาคครัวเรือนและอาจส่งผลให้อัตราการเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลง อย่างไรก็ตามสมมติฐานกรณีพื้นฐาน (base case) ฟิทช์ไม่คาดว่าสภาพแวดล้อมการดำเนินงานจะเป็นปัจจัยลบต่อคุณภาพสินทรัพย์ของ UOBT เนื่องจากธนาคารมีระดับการยอมรับความเสี่ยง (risk appetite) ที่สม่ำเสมอและมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับดีกว่าค่าเฉลี่ยของภาคการธนาคาร

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

       อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3   ของ UOBT อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคาร 1 อันดับ ซึ่งสะท้อนข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวที่ไม่มีการบังคับให้ตัดหนี้สูญทั้งจำนวน (mandatory full write-down) อีกทั้งไม่ได้มีการปรับลดอันดับเพิ่มเนื่องจากตราสารดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติในการรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption feature)

      ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตสนับสนุน อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

      อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตสนับสนุน อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ UOBTอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความสามารถและโอกาสในการให้การสนับสนุนจากธนาคารแม่ อย่างไรก็ตามจะต้องมีการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของธนาคารแม่ลงหลายอันดับจึงจะส่งผลให้อันดับเครดิตของ UOBT ถูกปรับลดอันดับ

      อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างระยะยาวของ UOBT ถูกจำกัดโดยเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทย (Country Ceiling)   ที่ ‘A-’ การเปลี่ยนแปลงเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทยจึงอาจส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT ในขณะเดียวกันไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตสนับสนุนได้รับการปรับเพิ่มเนื่องจากอันดับเครดิตเหล่านี้เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด

       อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินอาจได้รับการปรับเพิ่มหากฟิทช์ประเมินว่าการขยายเครือข่ายทางธุรกิจและฐานลูกค้าของ UOBT จะนำไปสู่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรอย่างยั่งยืน (เช่นในด้านอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน/สินทรัพย์เสี่ยง) โดยที่ธนาคารยังคงรักษาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในเกณฑ์ระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินอาจถูกปรับลดอันดับหากฐานะเงินกองทุนและคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารปรับตัวลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวมิใช่สมมติฐานกรณีพื้นฐานของฟิทช์

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

       อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ UOBT จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศของแต่ละธนาคารการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

      หากไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ แสดงว่าธนาคารมีระดับคะแนนความสัมพันธ์ของ EBG ต่ออันดับเครดิต ไม่เกินระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตาม

รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘A-’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นปรับเพิ่มอันดับเป็น ‘F2’ จาก ‘F1’

- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินคงอันดับที่ ‘bbb-’

- อันดับเครดิตสนับสนุนคงอันดับที่ ‘1’

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

- อันดับเครดิตในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’

- อันดับเครดิตในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 คงอันดับที่ ‘AA+ (tha)’

 

Fitch Upgrades UOBT's Short-Term IDR to 'F1'; Affirms Long-Term IDR at 'A-'

     Fitch Ratings - Bangkok/Singapore - 02 September 2019:

     Fitch Ratings has upgraded United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's (UOBT) Short-Term Issuer Default Rating (IDR) to 'F1' from 'F2', and affirmed its Long-Term IDR at 'A-' with a Stable Outlook.

      The Short-Term IDR has been upgraded because Fitch has assessed that the prospects of extraordinary support from UOBT's parent, Singapore-based United Overseas Bank Limited (UOB, AA-/Stable/F1+), have become more certain in the near term. UOBT is well-integrated with its parent, and plays a key role in the group's strategy in the region. Furthermore, there are no clear impediments to funding support from the group to UOBT.

       A full list of rating actions is at the end of this rating action commentary.

KEY RATING DRIVERS

IDRS, SUPPORT RATING, NATIONAL RATINGS AND SENIOR DEBT

        The bank's IDRs, Support Rating, National Ratings and senior debt ratings reflect Fitch's expectations of extraordinary support from its parent. UOB owns nearly 100% of UOBT, and there are clear linkages in terms of management, operations and branding. UOB has had a subsidiary presence in Thailand since 1999, and UOBT's corporate culture and systems are closely aligned with those of its Singapore parent.

        UOBT's National Long-Term Rating of 'AAA(tha)' reflects its relative risk positioning on the Thai national scale. This rating is assigned to issuers with the lowest expectation of default risk relative to other issuers in the country. UOBT's rating is driven by support from UOB, which has a rating multiple notches higher than Thailand's sovereign rating of 'BBB+'. UOBT's National Rating is in line with the approach taken for other entities in Thailand with similar Long-Term IDRs.

       UOBT's Thai baht senior debt is rated at the same level as its National Long-Term Rating, as the instruments represent unsubordinated and unsecured obligations of the bank.

VR

       UOBT's Viability Rating (VR) reflects the bank's improving financial performance and adequate capital buffers. The bank has built up its franchise in the mortgage segment and in serving cross-border customers. However, UOBT remains relatively small in the Thai market; for example, its deposit market share is only 3%. This leads to constraints on revenue diversity and cost efficiency compared with larger banks in Thailand. The VR incorporates ordinary support from UOB, such as in management, marketing, and operations, which Fitch expects to continue.

        The operating environment is affected by muted economic growth prospects amid regional uncertainties. However, Fitch does not expect in its base case scenario that the operating environment will be a key negative factor in UOBT's asset quality - the bank has shown a consistent risk appetite, and its impaired loans ratio has been better than sector averages. Nevertheless, the Bank of Thailand's macro-prudential measures in April 2019 on mortgage lending signal the central bank's concerns on household debt, and may lead to lower growth in that segment.

 

SUBORDINATED DEBT

        UOBT's Basel III Tier 2 subordinated debt is rated one notch below its National Long-Term Rating. The notching reflects that there is no mandatory full write-down at the point of non-viability. There is no notching for non-performance risk, as the instruments do not have going-concern loss absorption.

 

RATING SENSITIVITIES

IDRS, SUPPORT RATING, NATIONAL RATINGS AND SENIOR DEBT

       UOBT's Long-Term IDRs, Support Rating, National Ratings and senior debt are sensitive to potential changes in the parent's ability and propensity to support the bank. However, there would need to be a multiple-notch downgrade of UOB's Long-Term IDR, before there would be a downgrade of these ratings at UOBT.

       This is because UOBT's Long-Term IDR is constrained by Thailand's Country Ceiling of 'A-'. Any changes in the Country Ceiling would probably lead to a similar change in UOBT's Long-Term IDR. Meanwhile, there is no upside to the National Ratings or the Support Rating, which are already at the top end of their scales.

VR

     There may be upside to the VR if Fitch assesses that UOBT's expansion would lead to sustained improvements in profitability, such as in the operating profit/risk-weighted assets ratio, and the bank maintained a conservative, consistent risk appetite. Conversely, there could be downside if UOBT's capital and asset quality buffers were to deteriorate sharply for a sustained period, although this is not Fitch's base case expectation.

 

SUBORDINATED DEBT

     UOBT's subordinated debt ratings are broadly sensitive to the same considerations that may affect the bank's National Long-Term Rating.

 

ESG CONSIDERATIONS

     Unless otherwise disclosed in this section, the highest level of ESG credit relevance is a score of 3 - ESG issues are credit neutral or have only a minimal credit impact on the entity, either due to their nature or the way in which they are being managed by the entity.

       For more information on our ESG relevance scores, visit www.fitchratings.com/esg

      Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Primary Rating Analyst

Parson Singha

Senior Director

+66 2 108 0151

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini

Bangkok 10330

Primary Rating Analyst

Elaine Koh

Director

+65 6796 7239

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd.

One Raffles Quay #22-11, South Tower

Singapore 048583

Secondary Rating Analyst

Jindarat Sirisithichote

Associate Director

+66 2 108 0153

Secondary Rating Analyst

Parson Singha

Senior Director

+66 2 108 0151

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!